Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wójt Gminy Dolice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 915640129, adresu e-mail: sekretariat@dolice.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Gminy.
  3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu skorzystania z usługi tłumacza języka migowego on-line.
  1. Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/a dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Dolic Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/a dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. Polski Związek Głuchych oddział Mazowiecki, który na podstawie zawartej umowy świadczy usługi tłumaczenia języka migowego on-line.

  1. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  2. Przysługuje Pani/u prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.