Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Dolice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dolice.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: widoczny fokus; ułatwienia dostępu, możliwość zmiany kontrastu; wyróżnienie odnośników.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-03-14

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl . Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Koordynator ds. dostępności Dorota Szymańska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
koordynator@dostepnosci.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
795-939-808

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2008-01-11
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-04-04
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sekretariat@dolice.pl faksem na nr 91 5640237, telefonicznie na nr 91 5640129 drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115, Dolice
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Miejsca parkingowe: za budynkami urzędu znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały oznaczone znakiem poziomym i pionowym.

Dostępność wejścia: budynek urzędu jest piętrowy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać pracownika sekretariatu. Pracownik sekretariatu przyjmie od interesanta sprawę, w celu nadania jej biegu bądź poprosi pracownika urzędu zajmującego się daną sprawą. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Urząd Gminy Dolice – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice

Miejsca parkingowe: za budynkami urzędu znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostało oznaczone znakiem poziomym i pionowym.

Dostępność wejścia: budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest piętrowy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. sekretariatu. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ani innych dostosowań.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków Urzędu Gminy Dolice można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd Gminy Dolice zapewnia możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z tej usługi należy: złożyć Wniosek o zapewnienie dostępności komunikacyjnej i wysłać go na adres siedziby lub mailem na adres: sekretariat@dolice.pl

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Dolice.

Aktualnie można korzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa on-line jest dostępna po wejściu w zakładkę Niesłyszący w prawym górnym rogu tej strony BIP.

W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się
poprzez e-mail: sekretariat@dolice.pl
oraz poprzez opiekuna telefonicznie: 91 5640129

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: