Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Dolice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dolice.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-27
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
WÓJT GMINY DOLICE GRZEGORZ BROCHOCKI
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
wojt@dolice.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 56 40 129

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, www.rpo.gov.pl

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2008-01-11
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2019-04-04
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://wave.webaim.org/report#/https://bip.dolice.pl
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Strona bip.dolice.pl działa na każdej przeglądarce stron internetowych systemu mobilnego.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mail na adres: sekretariat@dolice.pl faksem na nr 91 5640237, telefonicznie na nr 91 5640129 drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115, Dolice
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Urzędu Gminy Dolice przy ul. Ogrodowej 16 jest częściowo przystosowany dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabo widzących.
Do wejścia prowadzi wyposażony w poręcz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek , za pomocą którego można przywołać pracownika sekretariatu. Pracownik sekretariatu przyjmie od interesanta sprawę, w celu nadania jej biegu bądź poprosi pracownika Urzędu zajmującego się daną sprawą.
Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oznaczona piktogramem.
W przypadku pozostałych pięter nie ma możliwości poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy i brak schodołazu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aktualnie można korzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa on-line jest dostępna po wejściu w zakładkę Niesłyszący w prawym górnym rogu tej strony BIP.

Za budynkami Urzędu Gminy Dolice znajduje się parking z dwoma oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu Gminy Dolice przy ul. Ogrodowej 18 - Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności jest częściowo przystosowany dla osób, które mają trudności w poruszaniu się. Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabo widzących.
Do wejścia prowadzi wyposażony w poręcz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do budynku przystosowane są do przejazdu wózka inwalidzkiego.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, znajduje się ona w budynku obok tj. przy ul. Ogrodowej 16.
W przypadku pozostałych pięter nie ma możliwości poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich z uwagi na brak windy i brak schodołazu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Za budynkami Urzędu Gminy Dolice znajduje się parking z dwoma oznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy Dolice.

Aktualnie można korzystać z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa on-line jest dostępna po wejściu w zakładkę Niesłyszący w prawym górnym rogu tej strony BIP.

W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się
poprzez e-mail: sekretariat@dolice.pl
oraz poprzez opiekuna telefonicznie: 91 5640129

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: