Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Planowanie przestrzenne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice 2023-02-24 08:41:41
Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo – usługowego na budynek gospodarczy na działce nr 10, obręb Przewłoki gmina Dolice 2022-12-30 10:58:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju znak: DLI-III.4620.15.2019.KS.15 dla inwestycji Budowa Gazociągu Goleniów-Lwówek DN1000 2022-12-27 10:12:58
Budowa stacji redukcyjno – pomiarowej gazu na terenie działek nr 218/1, 217/1 i 96 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice. 2022-12-05 14:11:42
Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie działek nr 807/32, 807/38, 807/1, 93, 94, 95/1, 95/6, 95/4, 95/2, 95/5, 96, 135/5, 135/6, 805/5, 1177/1, 806, 1180/1, 234/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2022-11-21 15:26:32
Przebudowa i budowa obiektów gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie działek nr 234/8, 234/33, 290/2, 144/2, 235/, 289/23, 289/29, 437 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2022-11-21 11:00:43
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do dz.nr 172/1 zlokalizowanej na terenie działek nr 948/7 i 147 obręb Morzyca. 2022-07-18 12:28:58
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi na działce nr 690/52 obręb Dolice, gmina Dolice. 2022-07-11 11:32:03
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr STS3401A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 74/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzeplino, gmina Dolice 2022-03-08 11:23:25
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice dla działek w części obr. Dolice" 2020-05-15 12:32:27
Budowa 2 budynków gospodarczych na części działki nr 2/3 obręb Przewłoki, gmina Dolice 2021-09-07 14:52:59
Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Dolice wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki nr 1244/2 obręb Dolice, gmina Dolice. 2021-08-30 12:36:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz ze światłowodem na terenie dz. nr 24, obb Dolice 2021-08-30 09:01:04
Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na terenie działki nr 218/4 obręb Dolice, gmina Dolice. 2021-07-22 12:30:03
Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 2/3 obręb Przewłoki, gmina Dolice 2021-07-16 11:50:56
Budowa sieci elektroenergetycznej 2008-03-13 11:29:20
Budowa oświetlenia ulicznego 2008-03-13 11:54:00
Budowa sieci kanalizacyjnej 2008-03-13 11:58:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2008-04-01 08:36:54
Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach 2008-06-03 11:10:01
"Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica". 2008-07-17 11:57:23
Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej 2008-08-20 08:37:27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin 2009-02-06 15:12:55
Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej 2009-02-09 13:48:46
Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1 2009-02-10 11:09:46
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice 2009-06-09 14:43:01
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice. 2009-07-03 07:33:29
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice 2009-07-08 09:11:38
Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino 2009-08-19 14:52:45
Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach 2009-10-01 09:18:25
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino 2009-10-07 11:56:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino 2009-10-09 08:53:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2009-10-09 08:57:20
" Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice." 2010-01-15 14:25:54
Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki 2010-03-09 12:10:28
Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice 2010-05-07 07:43:11
Moje boisko - Orlik 2012 2010-05-11 14:59:32
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów 2010-09-07 14:09:37
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów 2010-09-07 14:13:17
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica 2010-09-07 14:16:41
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina 2010-09-07 14:19:10
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów 2010-09-07 14:21:12
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino 2010-09-07 14:24:17
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca 2010-10-11 13:30:02
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca 2010-11-18 14:50:19
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino 2011-01-21 11:42:43
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice 2011-02-09 10:29:40
Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach 2011-02-22 13:39:06
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice 2011-03-07 12:44:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-03-08 11:00:12
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice 2011-03-18 14:32:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-01 13:40:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-18 09:50:14
Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 10/2011 2011-05-24 09:03:38
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.20110 r. 2011-06-06 14:29:21
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych 2011-06-09 13:53:48
Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice 2011-07-19 14:15:12
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice 2011-07-20 14:38:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011r 2011-08-11 17:14:07
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino 2011-08-31 13:08:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-13 09:51:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-22 15:29:14
Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice 2011-10-04 10:09:31
Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice 2011-10-05 08:32:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim 2011-10-05 11:53:13
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie 2011-10-05 14:18:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Dolice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu obręb Pomietów 2011-10-12 07:56:17
Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 2011-11-30 08:51:53
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-01-11 09:03:26
Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach 2012-01-30 08:45:47
Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę 2012-02-09 14:36:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek 2012-02-21 11:30:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2012-03-26 12:41:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice 2012-03-26 13:32:17
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny 2012-06-15 17:14:44
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice 2012-06-22 13:43:50
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice 2012-07-31 12:53:30
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-09-07 14:32:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2012-09-17 14:01:35
Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 2012-12-06 14:52:58
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki 2013-01-21 08:36:40
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2013-01-21 08:41:36
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1 2013-02-12 15:23:42
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8 2013-03-13 15:35:23
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316 2013-04-17 15:15:12
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów 2013-04-19 08:56:58
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo pomiarowymi zlokalizowanej na terenie działek 95/1, 63, 807/1, 807/28, 807/36, 807/39, 1119/2, 1120 2013-05-21 12:29:45
Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina 2013-07-26 14:52:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium 2013-08-22 14:50:27
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice 2013-08-28 14:08:44
Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478 2013-09-18 10:19:39
Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8 2013-10-07 16:22:00
Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo 2013-11-18 13:51:58
Budowa sieci gazowej ś/c, obręb Dolice 2014-02-17 11:57:19
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia 2014-03-21 14:37:22
Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice 2014-04-04 08:41:31
Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów 2014-04-11 10:07:40
Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin 2014-04-22 09:42:15
Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek 2014-04-29 10:10:43
Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica 2014-04-29 12:11:57
Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek 2014-05-27 10:44:20
Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne 2014-06-30 15:08:46
Sieć elektro-energetyczna Pomietów 2014-07-29 12:22:17
Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn 2014-10-20 09:30:44
Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice 2014-11-21 14:30:01
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 2015-02-06 09:11:23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2015-07-06 11:14:03
Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów 2015-07-22 13:42:19
Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice 2015-07-24 08:42:13
Przebudowa mostu na rzece Płonia 2016-01-21 15:29:50
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów 2016-01-29 14:41:05
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice 2016-05-18 13:17:43
Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica 2016-07-04 12:20:01
Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód 2016-07-26 10:49:25
Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:32:02
Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:35:05
Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:38:15
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B 2016-09-12 13:24:07
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino 2016-09-12 13:24:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B 2016-09-29 12:46:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino 2016-09-29 12:47:05
Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica 2016-10-18 13:45:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. 2016-11-02 11:51:27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A 2016-11-04 13:47:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B 2016-11-04 13:48:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino 2016-11-04 13:49:50
Ogłoszenie w sprawie spotkań dot. zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2017-01-17 07:46:34
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-02-02 12:47:24
Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy 2017-03-10 13:33:19
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-04-04 12:36:09
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-04-28 13:10:08
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 2017-05-12 08:55:30
Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie 2017-05-17 10:24:34
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B 2017-06-12 13:13:09
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów) 2017-07-31 13:44:41
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice 2017-10-18 13:20:49
Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice 2018-04-24 14:54:49
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2018-05-21 12:43:27
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na część działki nr 807/35 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. 2018-08-01 10:55:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn 2018-08-09 11:27:43
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5 2018-09-27 14:45:49
Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo 2018-10-12 12:21:22
Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin 2018-12-10 15:00:22
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023 2018-12-19 10:34:32
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 690/41, 690/45, 681 i 662 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2019-02-20 08:21:54
BUDOWA LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ŚWIATŁOWODEM I LINIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ ŁĄCZĄCĄ FARMĘ WIATROWĄ ŻALĘCINO I PUNKT PRZYŁĄCZA Z SIECIĄ KRAJOWĄ W STACJI TRANSFORMATOROWEJ DOLICE 2019-02-21 11:50:50
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m.Kolin 2019-02-28 08:06:57
Budowa sieci wodociagowej na terenie działek nr 217 i 218/3 położonych w obrębie ew.Dolice, gmina Dolice 2019-03-13 14:23:00
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 354 i 352 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2019-08-12 14:39:44
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, zlokalizowanej na terenie działek nr 144/2 i 231/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice 2020-05-25 09:48:34
Budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kablową doziemną linią teletransmisyjną , łączącej Farmę Wiatrową Żalęcino I 8MW i Żalęcino II 6MW z punktem przyłącza do sieci krajowej w stacji transformatorowej Dolice zlokalizowanej na terenie działek obręb Żalęcino, obręb Moskorzyn, obręb Dolice, obręb Mogilica, gmina Dolice 2020-05-26 14:58:37
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018 rok 2018-04-23 15:02:08
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok 2019-02-13 13:17:24
OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018-10-02 14:40:49
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE 2019 r.(PGW) 2019-02-15 13:32:53
Budowa Gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-10-03 12:21:35
Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej i stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie działki, Nr 12/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Mogilica 2019-11-19 10:01:57
Budowa podziemnych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telekomunikacyjną łączącą Farmę Wiatrową Żalęcino i punkt przyłącza z siecią krajową w stacji transformatorowej Dolice 2020-01-14 12:56:26
Rozbudowa sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr632 i 326/2 obręb Dolice 2020-01-16 13:41:19
Budowa sieci elektroenergetycznej WN 110 kV zasilającej PT Strzebielewo z GPZ Dolice wraz ze światłowodem 2020-01-28 14:53:05
Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2020 rok 2020-01-29 15:20:22
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 634,632, 412 2020-02-27 08:59:23
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działek 287/8 i 287/9 2020-04-23 13:54:33
Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14 ob. Dolice, gmina Dolice 2020-09-25 11:49:19
Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14, 1294/8 ob. Dolice, gmina Dolice 2020-12-02 15:09:32
Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2021 rok 2021-01-14 14:56:21
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na terenie działek nr 21/31, 10/1, 1386/2, 1386/1, 25/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2021-01-20 10:29:58
Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLZP45 na terenie działki nr 1117/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice gmina Dolice 2021-03-02 14:37:55
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE o długości łącznej około 105,0m w celu podłączenia do sieci gazowej przyszłych mieszkańców pobliskich działek, zlokalizowanej na terenie działki nr 82, obręb Warszyn, gmina Dolice 2021-03-25 13:10:35
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice 2021-06-08 14:00:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
13 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
13 mar 2008, godz. 11:29

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Ukleja

Data aktualizacji:
07 paź 2021, godz. 01:15