90 Planowanie przestrzenne | BIP - Urząd Gminy Dolice
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Dolice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Planowanie przestrzenne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr STS3401A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 74/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzeplino, gmina Dolice 2022-03-08 11:23:25
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice dla działek w części obr. Dolice" 2020-05-15 12:32:27
Budowa 2 budynków gospodarczych na części działki nr 2/3 obręb Przewłoki, gmina Dolice 2021-09-07 14:52:59
Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Dolice wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanej na terenie działki nr 1244/2 obręb Dolice, gmina Dolice. 2021-08-30 12:36:07
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN 110 kV wraz ze światłowodem na terenie dz. nr 24, obb Dolice 2021-08-30 09:01:04
Budowa Centrum opiekuńczo - mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na terenie działki nr 218/4 obręb Dolice, gmina Dolice. 2021-07-22 12:30:03
Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 2/3 obręb Przewłoki, gmina Dolice 2021-07-16 11:50:56
Budowa sieci elektroenergetycznej 2008-03-13 11:29:20
Budowa oświetlenia ulicznego 2008-03-13 11:54:00
Budowa sieci kanalizacyjnej 2008-03-13 11:58:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 2008-04-01 08:36:54
Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach 2008-06-03 11:10:01
"Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica". 2008-07-17 11:57:23
Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej 2008-08-20 08:37:27
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin 2009-02-06 15:12:55
Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej 2009-02-09 13:48:46
Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1 2009-02-10 11:09:46
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice 2009-06-09 14:43:01
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice. 2009-07-03 07:33:29
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice 2009-07-08 09:11:38
Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino 2009-08-19 14:52:45
Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach 2009-10-01 09:18:25
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino 2009-10-07 11:56:39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino 2009-10-09 08:53:25
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2009-10-09 08:57:20
" Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice." 2010-01-15 14:25:54
Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki 2010-03-09 12:10:28
Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice 2010-05-07 07:43:11
Moje boisko - Orlik 2012 2010-05-11 14:59:32
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów 2010-09-07 14:09:37
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów 2010-09-07 14:13:17
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica 2010-09-07 14:16:41
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina 2010-09-07 14:19:10
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów 2010-09-07 14:21:12
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino 2010-09-07 14:24:17
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca 2010-10-11 13:30:02
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca 2010-11-18 14:50:19
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino 2011-01-21 11:42:43
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice 2011-02-09 10:29:40
Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach 2011-02-22 13:39:06
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice 2011-03-07 12:44:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-03-08 11:00:12
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice 2011-03-18 14:32:48
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-01 13:40:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-18 09:50:14
Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 10/2011 2011-05-24 09:03:38
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.20110 r. 2011-06-06 14:29:21
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych 2011-06-09 13:53:48
Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice 2011-07-19 14:15:12
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice 2011-07-20 14:38:59
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011r 2011-08-11 17:14:07
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino 2011-08-31 13:08:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-13 09:51:02
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-22 15:29:14
Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice 2011-10-04 10:09:31
Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice 2011-10-05 08:32:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim 2011-10-05 11:53:13
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie 2011-10-05 14:18:52
Ogłoszenie Wójta Gminy Dolice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu obręb Pomietów 2011-10-12 07:56:17
Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia 2011-11-30 08:51:53
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego 2012-01-11 09:03:26
Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach 2012-01-30 08:45:47
Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę 2012-02-09 14:36:41
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek 2012-02-21 11:30:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2012-03-26 12:41:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice 2012-03-26 13:32:17
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny 2012-06-15 17:14:44
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice 2012-06-22 13:43:50
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice 2012-07-31 12:53:30
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-09-07 14:32:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2012-09-17 14:01:35
Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 2012-12-06 14:52:58
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki 2013-01-21 08:36:40
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2013-01-21 08:41:36
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1 2013-02-12 15:23:42
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8 2013-03-13 15:35:23
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316 2013-04-17 15:15:12
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów 2013-04-19 08:56:58
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo pomiarowymi zlokalizowanej na terenie działek 95/1, 63, 807/1, 807/28, 807/36, 807/39, 1119/2, 1120 2013-05-21 12:29:45
Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina 2013-07-26 14:52:21
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium 2013-08-22 14:50:27
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice 2013-08-28 14:08:44
Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478 2013-09-18 10:19:39
Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8 2013-10-07 16:22:00
Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo 2013-11-18 13:51:58
Budowa sieci gazowej ś/c, obręb Dolice 2014-02-17 11:57:19
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia 2014-03-21 14:37:22
Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice 2014-04-04 08:41:31
Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów 2014-04-11 10:07:40
Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin 2014-04-22 09:42:15
Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek 2014-04-29 10:10:43
Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica 2014-04-29 12:11:57
Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek 2014-05-27 10:44:20
Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne 2014-06-30 15:08:46
Sieć elektro-energetyczna Pomietów 2014-07-29 12:22:17
Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn 2014-10-20 09:30:44
Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice 2014-11-21 14:30:01
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego 2015-02-06 09:11:23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2015-07-06 11:14:03
Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów 2015-07-22 13:42:19
Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice 2015-07-24 08:42:13
Przebudowa mostu na rzece Płonia 2016-01-21 15:29:50
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów 2016-01-29 14:41:05
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice 2016-05-18 13:17:43
Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica 2016-07-04 12:20:01
Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód 2016-07-26 10:49:25
Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:32:02
Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:35:05
Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice 2016-08-03 19:38:15
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B 2016-09-12 13:24:07
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino 2016-09-12 13:24:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B 2016-09-29 12:46:34
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino 2016-09-29 12:47:05
Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica 2016-10-18 13:45:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. 2016-11-02 11:51:27
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A 2016-11-04 13:47:01
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B 2016-11-04 13:48:39
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino 2016-11-04 13:49:50
Ogłoszenie w sprawie spotkań dot. zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2017-01-17 07:46:34
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-02-02 12:47:24
Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy 2017-03-10 13:33:19
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-04-04 12:36:09
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice 2017-04-28 13:10:08
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 2017-05-12 08:55:30
Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie 2017-05-17 10:24:34
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B 2017-06-12 13:13:09
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów) 2017-07-31 13:44:41
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice 2017-10-18 13:20:49
Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice 2018-04-24 14:54:49
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2018-05-21 12:43:27
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na część działki nr 807/35 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. 2018-08-01 10:55:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn 2018-08-09 11:27:43
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5 2018-09-27 14:45:49
Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo 2018-10-12 12:21:22
Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin 2018-12-10 15:00:22
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023 2018-12-19 10:34:32
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 690/41, 690/45, 681 i 662 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2019-02-20 08:21:54
BUDOWA LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ŚWIATŁOWODEM I LINIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ ŁĄCZĄCĄ FARMĘ WIATROWĄ ŻALĘCINO I PUNKT PRZYŁĄCZA Z SIECIĄ KRAJOWĄ W STACJI TRANSFORMATOROWEJ DOLICE 2019-02-21 11:50:50
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m.Kolin 2019-02-28 08:06:57
Budowa sieci wodociagowej na terenie działek nr 217 i 218/3 położonych w obrębie ew.Dolice, gmina Dolice 2019-03-13 14:23:00
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 354 i 352 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2019-08-12 14:39:44
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody, zlokalizowanej na terenie działek nr 144/2 i 231/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice 2020-05-25 09:48:34
Budowa kablowej doziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z kablową doziemną linią teletransmisyjną , łączącej Farmę Wiatrową Żalęcino I 8MW i Żalęcino II 6MW z punktem przyłącza do sieci krajowej w stacji transformatorowej Dolice zlokalizowanej na terenie działek obręb Żalęcino, obręb Moskorzyn, obręb Dolice, obręb Mogilica, gmina Dolice 2020-05-26 14:58:37
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018 rok 2018-04-23 15:02:08
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok 2019-02-13 13:17:24
OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018-10-02 14:40:49
OBWIESZCZENIA I INFORMACJE 2019 r.(PGW) 2019-02-15 13:32:53
Budowa Gazociągu Goleniów - Lwówek DN1000 2019-10-03 12:21:35
Budowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej i stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie działki, Nr 12/18 położonej w obrębie ewidencyjnym Mogilica 2019-11-19 10:01:57
Budowa podziemnych linii kablowych średniego napięcia wraz z linią telekomunikacyjną łączącą Farmę Wiatrową Żalęcino i punkt przyłącza z siecią krajową w stacji transformatorowej Dolice 2020-01-14 12:56:26
Rozbudowa sieci gazowej polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanej na terenie działek nr632 i 326/2 obręb Dolice 2020-01-16 13:41:19
Budowa sieci elektroenergetycznej WN 110 kV zasilającej PT Strzebielewo z GPZ Dolice wraz ze światłowodem 2020-01-28 14:53:05
Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2020 rok 2020-01-29 15:20:22
Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 634,632, 412 2020-02-27 08:59:23
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do działek 287/8 i 287/9 2020-04-23 13:54:33
Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14 ob. Dolice, gmina Dolice 2020-09-25 11:49:19
Budowa budynku usługowego (obiektu przedszkolnego) wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie działek nr 1294/1, 1294/2, 1294/3, 1294/14, 1294/8 ob. Dolice, gmina Dolice 2020-12-02 15:09:32
Obwieszczenia i Informacje Wojewody Zachodniopomorskiego 2021 rok 2021-01-14 14:56:21
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na terenie działek nr 21/31, 10/1, 1386/2, 1386/1, 25/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2021-01-20 10:29:58
Budowa telekomunikacyjnego obiektu budowlanego PLZP45 na terenie działki nr 1117/20 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice gmina Dolice 2021-03-02 14:37:55
Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40 PE o długości łącznej około 105,0m w celu podłączenia do sieci gazowej przyszłych mieszkańców pobliskich działek, zlokalizowanej na terenie działki nr 82, obręb Warszyn, gmina Dolice 2021-03-25 13:10:35
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice 2021-06-08 14:00:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
13 mar 2008

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
13 mar 2008, godz. 11:29

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Ukleja

Data aktualizacji:
07 paź 2021, godz. 01:15