herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Rozbudowa oraz modernizacja instalacji do chowu trzody chlewnej zlokalizowanej na działce ewid. nr 846, obręb Bralęcin, Gmina Dolice, powiat stargardzki - KATALOG -
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Dolice 2, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m. Kolin gmina Dolice - KATALOG -
Budowa farmy fotowoltaicznej Mogilica o mocy do 1 MW na działce nr 14/6 obręb Mogilica Gmina Dolice - KATALOG -
Budowa farmy fotowoltaicznej Dolice Północ o mocy do 1 MW na działce 1415/3 obręb Dolice Gmina Dolice - KATALOG -
Budowa do pięciu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW każda na części działki nr 807/35 położonej w obrębie geodezyjnym Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dolice - KATALOG -
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Ziemomyśl na działkach Nr 884/7 obręb Sądów oraz 878 i 879/1 obręb Dolice gm. Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z - KATALOG -
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006 - KATALOG -
Utworzenie punktu skupu złomu - Dolice ul. Wojska Polskiego - KATALOG -
Wykonanie dokumentacji oraz koncepcji przebudowy i budowy drogi nr 1711Z - KATALOG -
Prace na linii kolejowej Dobiegniew - Szczecin Dąbie - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów - KATALOG -
Budowa podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej wysokiego napięcia 110kV oraz podziemnej linii kablowej teletechnicznej - KATALOG -
Utworzenie punktu zbierania złomu - KATALOG -
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ziemomyśł A - KATALOG -
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pomietów - KATALOG -
Wykonanie otworu hydrogeologicznego nr 2 umożliwiajacego pobór wód podziemnych o zdolność poboru nie mniej niż 10m3/h - KATALOG -
Budowa fermy norek o obsadzie 900DJP na działce ewid. nr 271/8 - KATALOG -
Budowa drogi leśnej w oddziałach 220-248 Leśnictwa Mogilica na działkach nr. 847/2, 857/2, 866/2 867/2 obręb Mogilica oraz 838/2 obręb Bralęcin gmina Dolice - KATALOG -
Budowa biogazowni rolniczej na działce nr 1415/4 - KATALOG -
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Kolin - KATALOG -
Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Dolice - Żalęcino - KATALOG -
Modernizacja fermy bydła Krępcewo 2014-11-04 15:19
Rozbudowa fermy norek - KATALOG -
Studnia głębinowa - KATALOG -
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologi WiMax - KATALOG -
Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych - Lipka - KATALOG -
Budowa Zespołu Elektrownii Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
Przebudowa dróg na terenie powiat stargardzki, gmina Dolice: obręb Pomietów: dz. nr 67, 297, 237, 250, 314, 385, 363, 368, obręb Dolice: dz. nr 559, 1349, 424, 529/2, 326/2, 515, 466/2, 234/18, 488, powiat pyrzycki, gmina Przelewice, obręb Karsko: dz. nr 42 - KATALOG -
Ferma norek Lipka - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
Rozbudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych obejmującej rozbudowę stacji transformatorowej 110/15kV w Dolicach, budowę kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV i stacji transformatorowej SN/110kV - KATALOG -
Modernizacja istniejącego obiektu magazynowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, celem przystosowania do funkcjonowania tłoczni przetwarzania rzepaku - KATALOG -
Wydobywanie kruszywa Krępcewo - KATALOG -
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompownią ścieków w m. Żalęcino gm. Dolice - KATALOG -
Budowa wodociągu miedzy miejscowościami Kolonia Kolin- Morzyca, gm. Dolice - KATALOG -
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122, odc. Dolice-Mogilica - KATALOG -
Remont, przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
Ferma wiatrowa - KATALOG -
Przebudowa drogi powiatowej - KATALOG -
Modernizacja fermy bydła mięsnego - KATALOG -
Rzeka Ina Odbudowa (modernizacja) jazu Żukowo - KATALOG -