herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIA 2019 r.(różne(PGW) - KATALOG -
OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - KATALOG -
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2018 rok 2019-02-13 13:17
Budowa sieci wodociagowej na terenie działek nr 217 i 218/3 położonych w obrębie ew.Dolice, gmina Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej Kolin - Przewłoki, przebudowa sieci w obrębie m. Przewłoki oraz przebudowa hydroforni w m.Kolin - KATALOG -
BUDOWA LINII KABLOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM ŚWIATŁOWODEM I LINIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ ŁĄCZĄCĄ FARMĘ WIATROWĄ ŻALĘCINO I PUNKT PRZYŁĄCZA Z SIECIĄ KRAJOWĄ W STACJI TRANSFORMATOROWEJ DOLICE - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 690/41, 690/45, 681 i 662 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019 rok - KATALOG -
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOLICE NA LATA 2018-2023 - KATALOG -
Odtworzenie cmentarza komunalnego na terenie działek br 809/12 i 809/13, położonych w obr. Bralęcin - KATALOG -
Budowa podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Strzebielewo - KATALOG -
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek 680 i 685/5 - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do dz. nr 26/2, obręb Warszyn - KATALOG -
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Dolice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, drogi wewnętrznej oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na część działki nr 807/35 położonej w obrębie Dolice, gmina Dolice. 2018-08-01 10:56
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody na dz. nr 234/4, 234/7, 234/6, 1176 położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. 2018-07-09 08:52
Przebudowa istniejącej podstacji trakcyjnej PT Dolice, zlokalizowanej na terenie działki 1480/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na działce nr 326/2 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (Sądów) - KATALOG -
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Gardzko - działka 1/7, obręb Ziemomyśl B - KATALOG -
Remont linii kolejowej od stacji Słonice do stacji Szczecin Dąbie - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki 672, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 316, 325, 326/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Rozbudowa GCISiP o ogród zimowy - KATALOG -
Budowa sieci wodociagowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 1120, 93/3, położonych w obrębie ewidencyjnym Dolice - KATALOG -
Ogłoszenie w sprawie spotkań dot. zmian w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 2017-01-17 07:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Ziemomyśl A - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, budowie i przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Pomietów. - KATALOG -
Budowa linii kablowej i teletechnicznej w obrębach Dolice i Mogilica - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szemielino - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Ziemomyśl B - KATALOG -
Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania, przebudowie i rozbudowie budynku byłej policji na wiejski ośrodek zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingu i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Inwestycja polegająca na budowie przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem, placem zabaw i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Inwestycja polegająca na budowie wiejskiego ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i niezbędną infrastrukturą, połóżonej na działce nr 1176 gmina Dolice - KATALOG -
Wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - KATALOG -
Budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej - linii SN 15kV na terenie działki 8/2 obręb Mogilica - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Dolice - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie działek nr 146,167,153/43 i 116 położonych w obrębie ewidencyjnym Sądów - KATALOG -
Przebudowa mostu na rzece Płonia - KATALOG -
Budowa odcinka elektroenergetycznych linii kablowych, Dolice - KATALOG -
Budowa linii elektroenergetycznych kablowych i teletechnicznych Dolice, Sądów - KATALOG -
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 2017-07-27 11:17
Budowa obiektu radiokomunikacyjnego - KATALOG -
Zmiana mpzp dla siłowni wiatrowych w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
Sieć elektroenergetyczna Morzyczyn - Drawski Młyn - KATALOG -
Sieć elektro-energetyczna Pomietów - KATALOG -
Plan miejscowy - Linie elektoenergetyczne - KATALOG -
Budowa gazociągu przesyłowego Szczecin-Lwówek - KATALOG -
Sieć wodociągowa Dolica-Mogilica - KATALOG -
Sieć wodociągowa Sądów-Sądówek - KATALOG -
Budowa stacji transformatorowej i rozbudowa sieci kablowych Poznań-Szczecin - KATALOG -
Zespół Elektrowni Wiatrowych Sądów - KATALOG -
Budowa stacji transformatorowej 15/04,kV, złącza kablowego nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV w km 147,180 linii kolejowej Poznań-Szczecin dla zadania "Rozbudowa istniejącej sieci zasilająco-rozdzielczej PKP Energetyka" na działce nr 157/3 obręb 0016 Sądów gmina Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2011 z dnia 18.03.2011 r. dot. Gazociągu wysokiego ciśnienia - KATALOG -
Budowa sieci gazowej ś/c, obręb Dolice 2014-03-31 10:45
Budowa odcinka gazociągu technologicznego, obręb Strzebielewo - KATALOG -
Budowa sieci elektromagnetycznej nn 0,4 kV - linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 63, 1460,1478/8 - KATALOG -
Budowa linii kablowej 0,4 kW na działce 1478 - KATALOG -
Budowa stacji bazowej szerokopasmowego internetu w technologii WiMax wraz z niezbędną infrastrukturą na działce Nr 571/1 obręb Dolice, Gmina Dolice - KATALOG -
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu zmiany Studium - KATALOG -
Odbudowa Wału Przeciwpowodziowego nad rzeką Mała Ina - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami kablowymi oraz złączami kablowo pomiarowymi zlokalizowanej na terenie działek 95/1, 63, 807/1, 807/28, 807/36, 807/39, 1119/2, 1120 2013-11-08 12:56
Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Pomietów - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, zlokalizowanej na terenie działek nr 308 i 316 - KATALOG -
Przebudowa stadionu wraz z rozbudową i przebudową istniejącego budynku szatni oraz zmianą zagospodarowania terenu,l zlokalizowanej na terenie działek nr 1274,1374,1375,1376,6,8 - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV b zlokalizowanej na terenie działek 632, 406/5, 404/3, 410/1 - KATALOG -
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki 2015-05-06 11:39
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice w obrębach geodezyjnych: Żalęcino, Kolin, Szemielino i Przewłoki 2013-01-21 08:36
Zadnie pn.: przełożenie odcinka sieci wodociągowej - przejście pod rzeką Mała Ina ulica Kolejowa, działka Nr 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanych w ulicy Kolejowej na terenie działek nr 93/1, 25/1, 25/2, 10/1, 1386/1, 1386/2, 26, 1478/19, 1478/8 w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2012-09-07 14:32
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkiach 436/4, 436/5, 436/6, 436/7, 234/18, 289/25, 352, 351 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż rzeki Iny - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 73/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielewo, gmina Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur Dz 63 PE, zlokalizowanej na terenie działki nr 217, połozonej w obrębie ewidencyjnym Dolice, gmina Dolice. - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 24/2012 o pozwoleniu na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4MPa realizacja Szczecin-Lwówek - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej obręb Dolice, Boguszyce, Pomietów i Mogilicę - KATALOG -
Nadbudowa i przebudowa budynku szkoły na cele Urzędu Gminy w Dolicach - KATALOG -
Obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego - KATALOG -
Budowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy Dolice o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu obręb Pomietów 2011-10-12 07:56
Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie świetlicy wiejskiej oraz budowie placu zabaw w Warszynie - KATALOG -
Obwieszczenie Wójta Gminy Dolice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobropolu Pyrzyckim - KATALOG -
Ogłoszenie Wójta Gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu studium Gminy Dolice - KATALOG -
Budowa linii elektroenergetycznej w obrebie Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-22 15:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-09-13 09:51
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Moskorzyn-Żalęcino - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.2011r 2011-08-11 17:14
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Dolice - KATALOG -
Rozbudowa sieci i urzadzeń elektroenergetycznych w obrębie Mogilca i Dolice - KATALOG -
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i lini kablowych teletechnicznych - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczętym postepowaniu w sprawie zmiany decyzji Nr 66/2011 z dnia 12.04.20110 r. 2011-06-06 14:29
Obwieszczeenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanej decyzji Nr 10/2011 2011-05-24 09:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-18 09:50
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wydania decyzji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-04-01 13:40
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dz. 1117/10 obręb Dolice - KATALOG -
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Szczecin- Lwówek 2011-03-08 11:00
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 10/1, 1385/7, 21/31 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na odcinku ulic Dworcowej i Wisniowej w Dolicach - KATALOG -
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na dz. nr 1320/3, 1320/4 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żalęcino - KATALOG -
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 120, 109 obręb Morzyca - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej między miejscowościami Kolin-Kolonia-Morzyca - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 98 obręb Żalęcino - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 153/26 obręb Sadów - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 96 obręb Brzezina - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 15/12 obręb Mogilica - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 104 obręb Pomietów - KATALOG -
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ew. 111 Pomietów - KATALOG -
Moje boisko - Orlik 2012 - KATALOG -
Budowa infrastruktury turystycznej w m. Dolice poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora zlokalizowanego na części działki o nr ewid. 1419/3 obręb Dolice - KATALOG -
Budowa świetlicy wiejskiej na dz. nr 2/2 obręb Przewłoki - KATALOG -
" Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, na dz. nr 1117/2, 1117/5, 1117/7, 1117/9, 1117/10, 1117/12, 1117/13, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 1119/5, 807/1, 1120, położonych w obrębie ewid. Dolice, gmina Dolice." - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino, Kolin, Szemielino, Przewłoki - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - obręb Żalęcino - KATALOG -
Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 66/6,65,64, 70 obręb Żalęcino - KATALOG -
Remont kaplicy cmentarnej w Dolicach - KATALOG -
Zmiana Studium obręb Kolin, Szemielino, Przewłoki, Żalęcino - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowym dla zasilania przepompowni ścieków, na działkach nr geod. 208, 207, 68/2, 212/6, 212/11, 212/9, obręb Rzeplino, gmina Dolice - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz wymianą istniejącego złącza kablowego, na dz. nr 140, 145/1 obręb Morzyca, gmina Dolice. - KATALOG -
Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 63 i 71 położonych w obrębie Dolice - KATALOG -
Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dolicach przy ul. Pyrzyckiej 1 - KATALOG -
Rozbudowa remizy strażackiej na działce nr ewid. 1203 w m. Dolice przy ul. Wiejskiej - KATALOG -
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej montaż trzech anten sektorowych i anteny radioliniowej na istniejącej wieży, ustawienie na poziomie terenu urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz budowę zasilenia elektroenergetycznego na działce nr 182 i 204 w obrębie Kolin - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego linii kablowej NN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działkach nr ewid. 53, 63 w miejscowości Dolice przy ul. Dworcowej - KATALOG -
"Budowa sieci energetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV dla zasilania fermy wiatrowej - obręb Mogilica". - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej na działce nr 63 w Dolicach - KATALOG -
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - KATALOG -
Budowa sieci kanalizacyjnej - KATALOG -
Budowa oświetlenia ulicznego - KATALOG -
Budowa sieci elektroenergetycznej - KATALOG -