herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Dolice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/24 w działce Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 położonej w Dolicach.

Działka Nr 690/45 o obszarze 1.835 m2 zabudowana jest budynkiem garażowym oraz budynkiem gospodarczym, który posiada 12 boksów gospodarczych.

W ramach udziału 1/24 zostanie sprzedany boks gospodarczy Nr 9

o powierzchni użytkowej 17,78 m2.

Działka Nr 690/45 objęta księgą wieczystą Kw Nr 5708 w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada funkcję

„zabudowa mieszkaniowa”.

Rodzaj użytku:

B-RIVa - 1.835 m2

Obciążenia nieruchomości: brak.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości: 5.530,-zł

/słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych/.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2010 r. /piątek/ o godzinie 1215

w sali Nr 7 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 13.07.2010 r. w wysokości 553,-zł./słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy złote/.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 730-1400.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

Dolice; 10.06.2010 r.

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 11.06.2010 r. do dnia 16.07.2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 11-06-2010 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2010 10:10