herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVI/245/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu " Edukacja i integracja w zespole przedszkolnym" o numerze WND-POKL.09.01.01-32-028/09 w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2009-11-19 15:04
Uchwała Nr XXVI/244/09 w sprawie uchylenia uchwały dot.zmiany statutów sołectw Gminy Dolice 2009-11-19 14:56
Uchwała Nr XXVI/243/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Moskorzyn 2009-11-19 14:52
Uchwała Nr XXVI/242/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mogilica 2009-11-19 14:49
Uchwała Nr XXVI/241/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezina 2009-11-19 14:47
Uchwała Nr XXVI/240/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobropole 2009-11-19 14:46
Uchwała Nr XXVI/238/09 w sprawie okreśelnia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2009-11-19 14:41
Uchwała Nr XXVI/237/09 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok 2009-11-19 14:37
Uchwała Nr XXVI/236/09 w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010 2009-11-19 14:35
Uchwała Nr XXVI/235/09 w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu posaiadania psa 2009-11-19 14:34
Uchwała Nr XXVI/234/09 w sprawie uchwalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Dolice 2009-11-19 14:32
Uchwała Nr XXVI/233/09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2009 2009-11-20 08:11