Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja


Dolice, dnia 23.09.2009 r.

RGK-702/5-3/09

DECYZJA Nr 4/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, pkt 1, 46a ust. 1 i ust.7 pkt 4, oraz art.56 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 września 2007r. złożonego przez „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko,

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice, powiat stargardzki.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:

Inwestycja obejmuje budowę „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie Pomietów: dz. nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3 oraz w obrębie Dolice: dz. nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice, powiat stargardzki.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Podmiot realizujący przedsięwzięcie pn. budowa „ZEW Dolice” jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i zatwierdzoną przez właściwy organ administracji budowlanej.

 • Miejsce lokalizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych powinno być tak określone, aby poziom hałasu wywołany pracą elektrowni wiatrowych mierzony na elewacji najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej nie przekraczał wartości dopuszczalnych.

 • Roboty budowlane związane z budową „ZEW Dolice” należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasu emitowanego do środowiska powstałego na skutek pracy sprzętu mechanicznego.

 • Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji inwestycji segregować
  i gromadzić w pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór, bądź zagospodarowanie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

 • W przypadku likwidacji inwestycji należy odpowiednio zagospodarować powstałe odpady w postaci wyeksploatowanych urządzeń i obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie środowiska.

 • Odprowadzać powstające ścieki bytowe z zaplecza budowy do szczelnych kontenerów z zapewnieniem ich sukcesywnego odbioru przez wyspecjalizowane służby.

 • Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na terenie własnym.

 • W celu maksymalnego ograniczenia potencjalnej możliwości wycieku substancji ropopochodnych (paliw, smarów lub olejów) do środowiska gruntowo - wodnego, należy korzystać ze sprawnych maszyn oraz urządzeń.

 • Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz spełniać wymogi dopuszczającego go do użytku. Rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy musi zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych i  gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochronę przed emisją pyłów i gazów do powietrza oraz ochronę przed emisją hałasu do środowiska.

 • Zdejmowaną podczas robót ziemnych wierzchnią warstwę ziemi organicznej odpowiednio zdeponować i ponownie wykorzystać po zakończeniu budowy.

 • Powstały urobek z wykopu pod fundamenty, transportować pojazdami samochodowymi w miarę możliwości z ominięciem terenów zabudowanych.

 • Nałożyć obowiązek na podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia, zakazu umieszczania na gondoli wiatrowej reklam, za wyjątkiem logo producenta generatorów wiatrowych.

 • Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast pozostałe drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obrębie projektowanych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 • W przypadku wystąpienia kolizji lokalizacji elektrowni wiatrowych lub infrastruktury technicznej z wodami podziemnymi Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony
  w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 • Po zakończeniu prac budowlanych w zakresie budowy „ZEW Dolice” teren gdzie prowadzone będą roboty budowlane należy doprowadzić do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

 • W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie planowanej inwestycji należy zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia Inwestor zobowiązany jest do jej odbudowy i udrożnienia.

 • W miejscach lokalizacji transformatorów zaprojektować zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.

 • W granicach farmy wiatrowej należy zainstalować elektrownie wiatrowe o jednakowej kolorystyce.

 • W odniesieniu do terenów chronionych akustycznie dotrzymać poziomy hałasu, zgodnie z normami określonymi w przepisach, poprzez właściwą lokalizację poszczególnych turbin wiatrowych oraz zastosowanie technologii i rozwiązań technologicznych zapewniających emisje hałasu u źródeł na poziomie gwarantującym spełnienie tych wymogów.

 • Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Dolice, stan. 112 (AZP 36-11/79), stan. 111 (AZP 36-11/78), stan. 108 (AZP 36-11/75), stan. 104 (AZP 36-11/71); Pomietów, stan. 3 (AZP 36-11/62), stan. 21 (AZP 36-11/61), stan. 13 (AZP 36-11/52), w związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), Inwestora obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków prowadzenia robót ziemnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii:

- nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

VII. Oddziaływanie na integralność i spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

- brak znaczącego oddziaływania

VIII. Termin ważności decyzji.

- niniejsza decyzja ważna jest przez okres 4 lat licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

IX. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

 2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego.

 3. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów.

X. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z wyjątkiem spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie tj. przed 15 listopada 2008 r., o czym stanowi art. 153 ustawy mówiący, że do spraw wszczętych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Wniosek „DOMREL” Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/, 71-502 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice wpłynął w dniu 6 września 2007 r., a więc zgodnie z art. 153 w/w ustawy zastosowano dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Do złożonego wniosku dołączono wszystkie dokumenty wymagane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.dolice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice (zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt. 5 w/w ustawy) i w poszczególnych sołectwach od dnia 27 września 2007r. do dnia 22 października 2007r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska” organ wystąpił pismem z dnia 27 września 2007r. znak: RGK-702//4-2/07 do Starosty Stargardzkiego oraz pismem z dnia 27 września 2007r. znak: RGK-702//4-1/07 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określenie jego zakresu. Starosta Stargardzki postanowieniem z dnia 18 października 2007r. znak: OŚ.5.Pr.7633-139-2/07 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 18 października 2007r. znak: PSSE-9679/07, NNZ-467-66/147/07 nałożyli obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie jego zakres.

Uwzględniając wyżej wymienione postanowienia Wójt Gminy Dolice wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2007r. znak: RGK-702//4-7/07 nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, ustalając jego pełny zakres, zgodny z art. 52 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W dniu 8 lipca 2009r. został złożony w Urzędzie Gminy Dolice Raport Oddziaływania na Środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Obwieszczeniem z dnia 30 lipca 2009r. podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie www.bip.dolice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice i w poszczególnych sołectwach, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożeniu Raportu z możliwością zapoznania się z jego treścią oraz możliwością wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni. W okresie tym nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, w związku z udziałem społeczeństwa. Jednocześnie pismem z dnia 30 lipca 2009r. znak: RGK-702/5-1/09 organ wystąpił do Starosty Stargardzkiego oraz pismem z dnia 30 lipca 2009r. znak: RGK-702/5-2/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o uzgodnienie powyższego przedsięwzięcia. Starosta Stargardzki postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2009r. znak: SR.1.Mr.7633-37/09 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim opinią sanitarną z dnia 25 sierpnia 2009 r. znak: PSSE-3733/09, NNZ-462-22/09 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Obwieszczeniem z dnia 1 września 2009r. podano do publicznej wiadomości, iż zostały zebrane dowody i materiały do wydania powyższej decyzji.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze obwieszczeń, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dolice i wywieszanych na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w poszczególnych sołectwach. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organów ochrony środowiska tj. Starosty Stargardzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008 r. , Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz jeżeli nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dolice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3.

Otrzymują:

1. „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin

2. Pozostałe strony postępowania zostały powiadomione z oparciu o art. 49 KPA

Do wiadomości:

1. Starosta Stargardzki , ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14A, 70-536 Szczecin

4. a/a.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 09-10-2009 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2009 14:50