herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Decyzja


Dolice, dnia 23.09.2009 r.

RGK-702/5-3/09

DECYZJA Nr 4/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, pkt 1, 46a ust. 1 i ust.7 pkt 4, oraz art.56 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 września 2007r. złożonego przez „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko,

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanych na terenie działek: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice, powiat stargardzki.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia:

Inwestycja obejmuje budowę „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Obszar planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach położonych w obrębie Pomietów: dz. nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3 oraz w obrębie Dolice: dz. nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice, powiat stargardzki.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 • Podmiot realizujący przedsięwzięcie pn. budowa „ZEW Dolice” jest zobowiązany do prowadzenia prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i zatwierdzoną przez właściwy organ administracji budowlanej.

 • Miejsce lokalizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych powinno być tak określone, aby poziom hałasu wywołany pracą elektrowni wiatrowych mierzony na elewacji najbliżej położonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej nie przekraczał wartości dopuszczalnych.

 • Roboty budowlane związane z budową „ZEW Dolice” należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasu emitowanego do środowiska powstałego na skutek pracy sprzętu mechanicznego.

 • Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji inwestycji segregować
  i gromadzić w pojemnikach lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór, bądź zagospodarowanie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

 • W przypadku likwidacji inwestycji należy odpowiednio zagospodarować powstałe odpady w postaci wyeksploatowanych urządzeń i obiektów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o ochronie środowiska.

 • Odprowadzać powstające ścieki bytowe z zaplecza budowy do szczelnych kontenerów z zapewnieniem ich sukcesywnego odbioru przez wyspecjalizowane służby.

 • Wody opadowe i roztopowe odprowadzać do gruntu na terenie własnym.

 • W celu maksymalnego ograniczenia potencjalnej możliwości wycieku substancji ropopochodnych (paliw, smarów lub olejów) do środowiska gruntowo - wodnego, należy korzystać ze sprawnych maszyn oraz urządzeń.

 • Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz spełniać wymogi dopuszczającego go do użytku. Rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy musi zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych i  gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochronę przed emisją pyłów i gazów do powietrza oraz ochronę przed emisją hałasu do środowiska.

 • Zdejmowaną podczas robót ziemnych wierzchnią warstwę ziemi organicznej odpowiednio zdeponować i ponownie wykorzystać po zakończeniu budowy.

 • Powstały urobek z wykopu pod fundamenty, transportować pojazdami samochodowymi w miarę możliwości z ominięciem terenów zabudowanych.

 • Nałożyć obowiązek na podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia, zakazu umieszczania na gondoli wiatrowej reklam, za wyjątkiem logo producenta generatorów wiatrowych.

 • Ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast pozostałe drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujące się w obrębie projektowanych prac, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 • W przypadku wystąpienia kolizji lokalizacji elektrowni wiatrowych lub infrastruktury technicznej z wodami podziemnymi Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 • Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony
  w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 • Po zakończeniu prac budowlanych w zakresie budowy „ZEW Dolice” teren gdzie prowadzone będą roboty budowlane należy doprowadzić do stanu maksymalnie zbliżonego do stanu poprzedniego.

 • W przypadku wystąpienia sieci drenarskiej na trasie planowanej inwestycji należy zachować szczególną uwagę podczas prowadzenia prac ziemnych, a w przypadku jej uszkodzenia Inwestor zobowiązany jest do jej odbudowy i udrożnienia.

 • W miejscach lokalizacji transformatorów zaprojektować zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego.

 • W granicach farmy wiatrowej należy zainstalować elektrownie wiatrowe o jednakowej kolorystyce.

 • W odniesieniu do terenów chronionych akustycznie dotrzymać poziomy hałasu, zgodnie z normami określonymi w przepisach, poprzez właściwą lokalizację poszczególnych turbin wiatrowych oraz zastosowanie technologii i rozwiązań technologicznych zapewniających emisje hałasu u źródeł na poziomie gwarantującym spełnienie tych wymogów.

 • Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowisk archeologicznych zaewidencjonowanych pod nr: Dolice, stan. 112 (AZP 36-11/79), stan. 111 (AZP 36-11/78), stan. 108 (AZP 36-11/75), stan. 104 (AZP 36-11/71); Pomietów, stan. 3 (AZP 36-11/62), stan. 21 (AZP 36-11/61), stan. 13 (AZP 36-11/52), w związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r. Nr 150, poz. 1579), Inwestora obowiązuje uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunków prowadzenia robót ziemnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii:

- nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

VI. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

VII. Oddziaływanie na integralność i spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

- brak znaczącego oddziaływania

VIII. Termin ważności decyzji.

- niniejsza decyzja ważna jest przez okres 4 lat licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

IX. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

 2. Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego.

 3. Nie dopuszcza się zanieczyszczeń ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów.

X. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z wyjątkiem spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie tj. przed 15 listopada 2008 r., o czym stanowi art. 153 ustawy mówiący, że do spraw wszczętych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), a nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotychczasowe. Wniosek „DOMREL” Biura Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/, 71-502 Szczecin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Dolice” składającego się z dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastruktura techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych gruntu: z obrębu Pomietów: nr 231, 232, 216, 239, 244, 387, 393, 360/3, z obrębu Dolice: nr 555, 1337, 1345, 534/1, 549, 455, 517/1, 465/3, 485/1, 489, 1477, gm. Dolice wpłynął w dniu 6 września 2007 r., a więc zgodnie z art. 153 w/w ustawy zastosowano dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Do złożonego wniosku dołączono wszystkie dokumenty wymagane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. W związku z powyższym podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.dolice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice (zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt. 5 w/w ustawy) i w poszczególnych sołectwach od dnia 27 września 2007r. do dnia 22 października 2007r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany, zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska” organ wystąpił pismem z dnia 27 września 2007r. znak: RGK-702//4-2/07 do Starosty Stargardzkiego oraz pismem z dnia 27 września 2007r. znak: RGK-702//4-1/07 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określenie jego zakresu. Starosta Stargardzki postanowieniem z dnia 18 października 2007r. znak: OŚ.5.Pr.7633-139-2/07 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 18 października 2007r. znak: PSSE-9679/07, NNZ-467-66/147/07 nałożyli obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie jego zakres.

Uwzględniając wyżej wymienione postanowienia Wójt Gminy Dolice wydał postanowienie z dnia 16 listopada 2007r. znak: RGK-702//4-7/07 nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, ustalając jego pełny zakres, zgodny z art. 52 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W dniu 8 lipca 2009r. został złożony w Urzędzie Gminy Dolice Raport Oddziaływania na Środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Obwieszczeniem z dnia 30 lipca 2009r. podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie www.bip.dolice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice i w poszczególnych sołectwach, informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożeniu Raportu z możliwością zapoznania się z jego treścią oraz możliwością wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni. W okresie tym nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski, w związku z udziałem społeczeństwa. Jednocześnie pismem z dnia 30 lipca 2009r. znak: RGK-702/5-1/09 organ wystąpił do Starosty Stargardzkiego oraz pismem z dnia 30 lipca 2009r. znak: RGK-702/5-2/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o uzgodnienie powyższego przedsięwzięcia. Starosta Stargardzki postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2009r. znak: SR.1.Mr.7633-37/09 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim opinią sanitarną z dnia 25 sierpnia 2009 r. znak: PSSE-3733/09, NNZ-462-22/09 uzgodnił środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Obwieszczeniem z dnia 1 września 2009r. podano do publicznej wiadomości, iż zostały zebrane dowody i materiały do wydania powyższej decyzji.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze obwieszczeń, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dolice i wywieszanych na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w poszczególnych sołectwach. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organów ochrony środowiska tj. Starosty Stargardzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008 r. , Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz jeżeli nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dolice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust. 3.

Otrzymują:

1. „DOMREL” Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin

2. Pozostałe strony postępowania zostały powiadomione z oparciu o art. 49 KPA

Do wiadomości:

1. Starosta Stargardzki , ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński

3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14A, 70-536 Szczecin

4. a/a.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 09-10-2009 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2009 14:50