Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 48/08


ZARZĄDZENIE Nr 48/08

Wójta Gminy Dolice z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: w sprawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż ruchomych środków trwałych stanowiących własność gminy oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Wprowadzam regulamin organizowania przetargu na sprzedaż ruchomych środków trwałych stanowiących własność gminy oraz warunków odstąpienia od przetargu przez Gminę Dolice i jej jednostki organizacyjne stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam:

- Kierownikom referatów,

- Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych,

- pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008r.

........................................

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 48/08

Wójta Gminy Dolice z dnia 30.12. 2008 r.

REGULAMIN

w sprawie regulaminu organizowania przetargu na sprzedaż ruchomych środków trwałych stanowiących własność gminy oraz warunków odstąpienia od przetargu

Przepisy ogólne

§ 1. Gmina Dolice i jej jednostki organizacyjne zwane dalej "sprzedawcą", sprzedają środki trwałe w drodze publicznego przetargu.

§ 2. Przetarg prowadzi powołana przez Wójta Gminy lub kierownika Gminnej jednostki organizacyjnej spośród pracowników sprzedawcy komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

1) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej,

2) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Przetarg ma charakter publiczny.

2. Przetarg przeprowadza się w następujących formach:

1) przetargu ustnego (licytacja),

2) przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

§ 5. 1. Przed przystąpieniem do przetargu sprzedawca ustala cenę oszacowania środków trwałych przy uwzględnieniu ich aktualnej wartości rynkowej. Wycena ta może być dokonana przez rzeczoznawców.

2. Cena oszacowania nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa, a jeżeli tej wartości nie można ustalić, to nie może być niższa od początkowej wartości księgowej, uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia.

3. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

§ 6. 1. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.

2. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, chyba że zachodzi przypadek przewidziany w § 29.

§ 7. Sprzedawca ustala wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu.

§ 8. 1. Sprzedający wyznacza termin przetargu oraz ogłasza obwieszczenie o przetargu (zaproszenie do składania ofert).

2. Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby między datą obwieszczenia o przetargu a terminem przetargu upłynęło co najmniej 14 dni.

§ 9. 1. Obwieszczenie o przetargu określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę sprzedawcy,

2) miejsce przetargu,

3) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe,

4) rodzaj, typy i ilość sprzedawanych środków trwałych,

5) wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium,

6) sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie,

7) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

8) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

2. W zaproszeniu do składania ofert określa się ponadto:

1) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres związania ofertą,

2) zastrzeżenie, że sprzedawcy przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę,

3) zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,

4) informację, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta - zostanie zarachowane na poczet ceny.

§ 10. Obwieszczenie o przetargu zamieszcza się w Internecie na stronie sprzedawcy oraz na widocznym miejscu w siedzibie sprzedawcy, a także w innych miejscach uznanych za celowe.

Przetarg ustny (licytacja)

§ 11. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.

§ 12. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) termin uiszczenia ceny nabycia,

§ 13. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy składają wadium w wysokości przewidzianej warunkami przetargu. Wadium składa się w gotówce.

§ 14. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§ 15. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży.

§ 16. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą.

§ 17. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 18. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środków trwałych na rzecz nabywcy z zastrzeżeniem § 19.

§ 19. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

§ 20. Nabywca, który w terminach określonych w § 19 nie uiści ceny nabycia, traci wynikające z przybicia złożone wadium.

§ 21. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 22. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.

§ 23. 1. Sprzedający sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu przetargu oraz przedmiot sprzedaży,

2) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej,

3) wysokość cen wywoławczych,

4) najwyższą cenę zaoferowaną za środek trwały,

5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy,

6) wysokość ceny nabycia i oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny,

7) wnioski i oświadczenia osób obecnych przy przetargu,

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu,

9) podpisy członków komisji przetargowej i nabywcy lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę w protokole z przetargu; taką samą wzmiankę należy uczynić o wpłaceniu w przepisanym terminie ceny nabycia. W tym przypadku stosuje się przepis § 20.

Przetarg pisemny

§ 24. 1. Prowadzący przetarg dokonuje otwarcia ofert, ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiścili wymagane wadium, a nadto wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą.

2. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, sprzedający wzywa tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia oferty dodatkowej.

§ 25. 1. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu z zastrzeżeniem § 26.

§ 26. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Przepisy § 20-22 stosuje się odpowiednio.

§ 27. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio.

Warunki odstąpienia od przeprowadzenia przetargu

§ 28. Sprzedawca może sprzedać środki trwałe bez przeprowadzenia przetargu w przypadkach, gdy:

1) środki te mają cenę rynkową i jest oczywiste, że w drodze przetargu nie otrzyma się ceny wyższej,

2) przedmiotem sprzedaży są składniki majątkowe, których wartość wynikająca z ewidencji księgowej, uwzględniającej skutki przeszacowania i zmniejszonej o stopień umorzenia, nie przekracza kwoty określonej w przepisach w sprawie uznawania składników majątkowych za środki trwałe,

§ 29. Jeżeli środki trwałe nie zostały sprzedane w drodze przetargu po cenie wywoławczej, sprzedawca może je sprzedać bez przeprowadzenia kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 1/2 ceny oszacowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 27-01-2009 14:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Czesław Kopacki 27-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2009 14:59