Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dolice, m. Dobropole Pyrzyckie

 

WÓJT GMINY DOLICE

 

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Dolice. 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow.

(m2)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium

(zł)

1.

Dobropole

nr dz.: 93

Obr. 0004

KW SZ2T/00029671/3

2400

Plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice działka przedstawia funkcje grunty orne.

Rodzaj użytku droga - (dr)

 

10 285,00

 

 

1 030,00

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 STYCZNIA 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16 w sali nr 11 o godz. 10:00

 

1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

2. Działka posiada nawierzchnię gruntową, pełni funkcję drogi śródpolnej. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

 

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do dnia 21.01.2020 r.

w wysokości nie niższym niż 5% ceny wywoławczej. Za dzień zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu należności na konto urzędu.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 900-1630 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 800- 1100.

 

4. Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy w przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

 

5. W przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wpisu z KRS, wymagane jest przedłożenie notarialne potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

7. Wysokość minimalnego postąpienia - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

9. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Dolice.

 

10. Nabywca kupuję nieruchomość w stanie istniejącym. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

 

11. Ogłoszenie o przetargu wywieszono w okresie od dnia 09.12.2019r. do dnia 24.01.2020 r.

 

12. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z przyczyn uzasadnionych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dolicach, pok. Nr 11, bądź telefonicznie w poniedziałek w godz. 800-1600 od wtorku do piątku w godz. 730-1530 pod numerem 91 564 01 29 wew. 51.

13. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1 sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r. s. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Dolice - Urząd Gminy Dolice można uzyskać na stronie www.bip.dolice.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

 

 

 

 

Ogłoszenie pdf

Dolice, 06.12.2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 09-12-2019 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 09-12-2019 11:59