Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Wójt Gminy Dolice  informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Rada Gminy Dolice  najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Do Sądu Rejonowego w Stargardzie do orzekania dla spraw rodzinnych w ilości - 1 ławnika.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 CZERWCA 2019 R.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
    jest nieskazitelnego charakteru;
    ukończył 30 lat;
    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
    nie przekroczył 70 lat;
    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 duchowni;
 żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 funkcjonariusze Służby Więziennej;
 radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin w terminie do 30 czerwca 2019 r.:
    prezesi właściwych sądów;
    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed datą zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy Dolice pokój nr 22 (piętro).
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne są również na stronie internetowej Gminy Dolice.pl (załączniki) oraz na stronie BIP.


Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Biuro Rady Gminy Dolice

ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice
pokój nr 22 (biuro Rady Gminy)
tel. (91) 5640-129 w. 47.
 

Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Dolice z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Dolice do prowadzenia czynności związanych z wyborem ławników.

Do pobrania:

- Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023

- Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

- Oświadczenie - władza rodzicielska

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2020-2023

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Królikowska 10-06-2019 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karina Królikowska 10-06-2019
Ostatnia aktualizacja: Karina Królikowska 11-06-2019 13:09