Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260)

Wójt Gminy Dolice

ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice

ogłasza nabór na

wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych

w Urzędzie Gminy Dolice

z siedzibą w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Dolice

ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice

 1. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

 1. Miejsce pracy:

Urząd Gminy Dolice

Ul. Ogrodowa 16,

73-115 Dolice

 

 1. Nawiązanie stosunku pracy:
  1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.
  2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat.
  3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
  4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku – wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
 3. Legitymowanie się co najmniej dwuletnim stażem pracy.
 4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Znajomość regulacji prawnych:
 1. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 2. Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów z zakresu niżej wymienionych przepisów:
 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ustawy o Finansach publicznych.
 3. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 4. Ustawy o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowania samorządu gminnego.
 5. Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Ustawy o pracownikach samorządowych.
 7. Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na stres.
 3. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Komunikatywność.
 6. Terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 7. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej)

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Realizowanie Spraw Obronnych:
 1. Realizacja zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych poprzez:
 1. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów prowadzenia akcji kurierskiej na rzecz jednostek wojskowych,
 2. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na terenie Gminy oraz ich nakładaniem na wniosek WKU i innych organów realizujących zadania obronne
 1. Prowadzenie reklamacji od służby wojskowej pracowników Urzędu i Radnych Rady Gminy,
 2. Realizacja zadań związanych z planowaniem specjalnym,
 3. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego,
 4. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Dolice,
 5. Organizacja oraz prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Wójta Gminy Dolice,
 6. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentów w ramach przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
 7. Prowadzenie ewidencji infrastruktury cywilnej Gminy Dolice dla potrzeb obronnych oraz realizacji zadań państwa – gospodarza (HNS-u) w stosunku do wojsk sojuszniczych,
 8. Współdziałanie z WKU w zakresie wspólnych okresowych kontroli (lustracji) nieruchomości, sprzętu i rzeczy ruchomych przeznaczonych na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony,
 9. Przeprowadzanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
 10. Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych na terenie Gminy,
 11. Ogłaszanie i udział w kwalifikacji wojskowej
 1. Realizowanie spraw z zakresu Obrony Cywilnej:
 1. Opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej Gminy,
 2. Opracowywanie i uzgadnianie rocznych planów działania,
 3. Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej,
 4. Przygotowywanie i organizowanie planu ewakuacji (przyjęcia) ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 5. Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
 6. Przygotowywanie i zapewnienie skutecznego działania terenowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz informowania ludności,
 7. Wnioskowanie o nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych osobom wytypowanym do formacji OC,
 8. Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem urządzeń specjalnych i zaopatrzenia w wodę,
 9. Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków,
 10. Zaopatrywanie formacji OC w sprzęt, umundurowanie i materiały oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 11. Ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na obszarze Gminy, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej,
 12. Planowanie zapewnienia obrony medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do niesienia tej pomocy,
 13. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarczych oraz produktów żywnościowych i pasz,
 14. Przygotowywanie i zapewnienie sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
 15. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych od zagrożeń środowiska,
 16. Dokonywanie oceny przygotowania OC i przedstawienie wniosków szefom OC,
 17. Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności gminy o wszelkich zagrożeniach,
 1. Realizowanie spraw z zakresu Zarządzania Kryzysowego
 1. Prowadzenie informatycznego wsparcia analiz i oceny sytuacji kryzysowych,
 2. Opracowanie planu zarządzania kryzysowego gminy i jego bieżąca aktualizacja,
 3. Przygotowywanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 4. Planowanie cywilne zarządzania kryzysowego we wszystkich fazach działalności antykryzysowej,
 5. Organizowanie systemu alarmowania, łączności i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych,
 6. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Policją, Siłami Zbrojnymi RP i innymi podmiotami zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie:
 1. Wymiany informacji o zagrożeniach,
 2. Koordynacji działań ratowniczych,
 3. Informowania ludności o zdarzeniach,
 4. Likwidacji i usuwania skutków zagrożeń,
 5. Kierowanie i koordynacja ewakuacyjna ludności z terenów dotkniętych klęską lub nią zagrożonych
 1. Udział w akcjach ratowniczych,

 

 1. W zakresie Informacji Niejawnych:

1. Organizowanie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2.Organizowanie ochrony informacji niejawnych podczas ich elektronicznego przetwarzania w systemie teleinformatycznym,

3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4. Okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,

5. Sprawowanie nadzoru nad ewidencjonowaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem informacji niejawnych,

6. Opracowanie instrukcji dotyczących sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i ich bieżąca aktualizacja,

7. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka

8. Współdziałanie w trakcie postępowania sprawdzającego oraz w trakcie kontroli ze służbami Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

E. W pozostałym zakresie oraz w zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

1. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją i kontrolą urządzeń podręcznego sprzętu przeciwpożarowego,

2. Współpraca z dyrektorami szkół, biblioteki i kierownikiem Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w zakresie zwalczania pożarów,

 1. Prowadzenie rejestru terenowych ochotniczych straży pożarnych,
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, między innymi:
 1. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dla członków OSP ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
 2. Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
 3. Współpraca z komendantem Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań krajowego systemu ratownictwa gaśniczego,
 4. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 5. Zapewnienie odpowiednich środków w budżecie gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
 6. Współpraca ze starostwem oraz komendantem powiatowym (miejskim) PSP w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska na obszarze gminy
 1. Sprawowanie nadzoru nad jednostkami OSP, m.in. poprzez:
 1. Prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia osób i pojazdów,
 2. Ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie kart drogowych pojazdów i pracy motopomp,
 3. Prowadzenie książek pojazdów,
 4. Udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy

 

 

 1. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi wynikającymi z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o pomocy społecznej w zakresie przeprowadzania procedury konkursowej,
 2. Przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej w ramach powierzonego zakresu czynności,
 3. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych
  w ramach powierzonego zakresu czynności,
 4. Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Rady Gminy oraz sprawozdań z działalności Wójta w ramach powierzonego zakresu czynności,
 5. Sporządzanie innych sprawozdań statystycznych w ramach powierzonego zakresu czynności,
 6. Składanie w wyznaczonym terminie do projektu budżetu na rok następny, planu przychodów i wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu obowiązków.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Gminy z zakresu swoich obowiązków.
 8. Dysponowanie środkami finansowymi do wysokości planu finansowego.
 9. Informowanie z wyprzedzeniem Wójta Gminy o wyczerpaniu środków finansowych
  i konieczności zwiększenia ich w planie finansowym.

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów.
 2. Prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego.
 3. Znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów.
 4. Przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw.
 5. Sprawną i uprzejmą obsługę interesantów.
 6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej.
 7. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi.
 8. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie własnej specjalizacji.
 9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
 10. Posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-15 Dolice
  2. Praca o charakterze biurowym.
  3. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
  4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
  5. Praca w dniach: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30.
  6. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza można pobrać - W TYM MIEJSCU)
 4. Kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Inne kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Kopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
 11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 12. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 13. Oświadczenie kandydata, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:

 1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dolice z siedzibą w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16 w Sekretariacie Urzędu pok. 18, lub
 2. pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Dolice: ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dolice”.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie:

do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 15.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu).

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po dniu 21 grudnia 2018 r. oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

 

 1. Dodatkowe informacje:
  1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata (test pisemny, rozmowa kwalifikacyjna), drogą telefoniczną lub elektroniczną.
  2. Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.
  3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dolice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
  4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze będą odsyłane po okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

 

UWAGA:

Dokumenty, które kandydat powinien złożyć muszą być kompletne, podpisane przez kandydata oraz opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

Zapoznałam/em się z informacjami i pouczeniem zawartym w niniejszym ogłoszeniu w pkt XII pn. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji. Przedmiotowe informacje są dla mnie zrozumiałe.”

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do drugiego, decydującego etapu naboru.

 

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dolice, z siedzibą w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Dolice.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Dolicach jest Pan Bartosz Kaniuk, email:bkaniuk@proinspektor.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Dolice,
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

Dokumenty aplikacyjne osoby, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jej akt osobowych i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwracane po okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: mgusciora@dolice.pl

Uszczegółowienie informacji dotyczących praw pracownika związanych z realizacją RODO:

- Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Urząd Gminy Dolice przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

- Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Urząd Gminy Dolice nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Jednakże w przypadku trwania stosunku pracy, przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji obowiązków pracodawcy i dane osobowe nie mogą zostać usunięte. Mogą zostać usunięte tylko te dane, które nie są niezbędne do realizacji przebiegu zatrudnienia.

- Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Urzędowi Gminy Dolice

Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.

Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

- Prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Wójta Gminy Dolice o zmianie swoich danych osobowych.

Może Pani/Pan zwrócić się do Wójta Gminy Dolice z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

- Prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Wójta Gminy Dolice lub przesłać wniosek na adres Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, listownie lub drogą elektroniczną: mgusciora@dolice.pl

W bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Wójt Gminy Dolice informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Skargę wnosi się na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22(1) par. 1, 2 i 4 k.p.) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem procesu rekrutacji ;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dolice, dnia 10.12.2018 r.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela: Marzena Guściora, Inspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Dolice, Nr telefonu kontaktowego: 91 5 640129.

 

LISTA KANDYDATÓW

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 10-12-2018 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 31-12-2018 15:21