herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha położonej w obrębie Dolice.

                                                                                                    O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Dolice ogłasza   I   przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha położonej w obrębie Dolice.

 

 

Niezabudowana działka Nr 1385/3 o obszarze 0,0839 ha objęta księgą wieczystą

Kw Nr SZ2T/00010775/6 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice posiada przeznaczenie: „zabudowa mieszkaniowa, strefa alimentacji /zasilania/ wód podziemnych”.

Opis użytku: N -  0,0839 ha

Obciążenia nieruchomości: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

 

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości:       27.200,-zł

/słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych/.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2018 r. /piątek/ o godzinie 1200

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce

do dnia 07.05.2018 r. w wysokości 2.720,-zł./słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych/ i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie.

Wadium należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki

Bank Spółdzielczy O. Dolice ul. Wiejska Nr 3 od poniedziałku do czwartku w godz. 730-1400, w piątek w godz. 800-1630 lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz. 800- 1100.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Opłaty notarialne i sądowe ponosi strona kupująca.

Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym

w zawiadomieniu, organizator odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium

nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg prowadzony będzie w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów

oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/.

 

Dolice; 28.03.2018 r.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 29.03.2018 r. do dnia 11.05.2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 29-03-2018 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2018 10:38