Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XI/94/11 Rady Gminy Dolice z dnia 03 listopada 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Dolice

Wójt Gminy Dolice ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.  

I. Rodzaj zadania.

 1. Rodzaj zadania: Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 roku.

Dotacje udzielone będą na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - organizacji sekcji sportowych, turniejów oraz bieżącego utrzymania gminnej bazy sportowej.

 1. Zadanie przedstawione w ofercie powinno realizować następujące cele publiczne:
 1. poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 2. osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 3. poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 4. promocja sportu i aktywnego stylu życia;
 5. umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Dolice.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

1. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi: 24.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Dolice, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które otrzymały już dotację na ten cel na 2018 rok.

2. Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 poz. 1300).

4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

7. Wymagany wkład własny oferenta - minimum 20% całkowitego kosztu realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, nie później jednak niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

2. Żadne koszty poniesione przed dniem podpisania umowy nie mogą być przedmiotem dotacji.

3. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie następujących rodzajów kosztów:

Zakup materiałów

- sprzęt sportowy oraz wyposażenie niezbędne do realizacji zadania

- puchary, medale, dyplomy i inne nagrody rzeczowe

- napoje, odżywki, lekarstwa

Zakup usług

- wynajem obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego

- noclegi, wyżywienie

- transport

- opłaty związkowe, wpisowe i startowe

Koszty osobowe

- płace szkoleniowców (posiadających uprawnienia)

- obsługa sędziowska

Inne koszty

- ubezpieczenie sportowe uczestników

- badania lekarskie

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych

- obsługa administracyjno-księgowa (kwota limitowana):

   * kwota dotacji: 15.000 zł - 24.000 zł - maksymalnie: 1200 zł

   * kwota dotacji: 24.000 zł - 50.000 zł - maksymalnie: 5% kwoty dotacji

   * kwota dotacji powyżej 50.000 zł - maksymalnie: 2500 zł + 4% 

                                                      nadwyżki kwoty ponad 50.000 zł

- pozostałe koszty, uzgodnione z Wójtem

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 15) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy ul. Ogrodowa 16, 73 - 115 Dolice z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs ofert - Funkcjonowanie sportu na terenie Gminy Dolice w 2018 roku.

Nie otwierać przed 02.02.2018 r. godz. 15.00”

 

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 2 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

VI.  Tryb i kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert.

 1. Oferty będą oceniane przez Komisję, powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Dolice.
 2. Komisja rozpatrzy oferty według kryteriów formalnych oraz merytorycznych.
 3. Kryteria formalne:

oferta złożona została na właściwym formularzu, w języku polskim

oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

poszczególne strony oferty i załączników są ponumerowane oraz zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę,

4. W przypadku oferty, która nie będzie spełniała kryteriów formalnych, Oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną o konieczności uzupełnienia braków w ciągu 5 dni od daty przekazania informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w w/w terminie oferta zostanie odrzucona.  

5. Oferta zostanie odrzucona także wtedy, gdy:

 1. została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
 2. oferent jest nieuprawniony do ubiegania się o dotację,
 3. zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie,
 4. oferta została złożona na niewłaściwym formularzu.

6. Kryteria merytoryczne:

Kryterium

Ocena w skali

znaczenie zadania dla Gminy Dolice

0 - 20

zgodność oferty z celami publicznymi (wymienionymi w pkt. I.2 ogłoszenia)

0 - 20

wysokość środków własnych oraz wkładu pracy wolontariuszy przy realizacji zadania

0 - 20

ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania przyjętych w ofercie

0 - 30

ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta

0 - 10

Maksymalna ilość punktów

100

7. Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji - 70 pkt.

8. Komisja w trakcie oceny merytorycznej ofert może analizować dodatkowe informacje lub dokumenty, w szczególności:

- terminowość i rzetelność w rozliczaniu poprzednich dotacji,

- sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2017 rok,

- sprawozdanie finansowe z działalności za 2017 rok,

- wykaz czynnych zawodników z podaniem miejsca zamieszkania.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od ostatecznego terminu ich składania.

10. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

11. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Środki przeznaczone na realizację zadań w poprzednich latach.

    Zrealizowane przez Gminę Dolice w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

rok 2018 - 280.000 zł

rok 2017 - 280.899 zł

Ogłoszenie to dostępne jest:

Osoba do kontaktu: Andrzej Wołoszkiewicz tel. 91/564-01-29 wew. 36.

   1.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 12-01-2018 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 12-01-2018 12:15