Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

WÓJT GMINY DOLICE OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.

I. Nazwa i rodzaj zadania.

  1. Nazwa zadania: Utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w 2018 roku.
  2. Zadanie będzie polegało na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. W placówkach będą realizowane następujące działania:

     - pomoc w nauce dla dzieci potrzebujących takiego wsparcia,

     - prowadzenie zajęć sportowych, artystycznych oraz poznawczych, uczących wartościowego spędzania czasu wolnego,

     - dożywianie - w miarę możliwości,

     - współpracę z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi oraz podmiotami leczniczymi,

     - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień,

     - zajęcia z elementami socjoterapii.

  1. Placówki wsparcia dziennego będą prowadzone w obiektach należących do Gminy Dolice według następujących wytycznych:

- 1 placówka funkcjonująca 5 dni w tygodniu x 4 godziny dziennie

- 1 placówka funkcjonująca 2 dni w tygodniu x 4 godziny dziennie

- 1 placówka funkcjonująca 3 dni w tygodniu x 4 godziny dziennie

    Placówki powinny funkcjonować w godzinach popołudniowych.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań.

    Wysokość środków Gminy Dolice przeznaczonych na realizację zadania wynosi 45.000 zł(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

    Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku nieprzeznaczenia na ten cel środków w budżecie gminy na rok 2018.

    Konkurs ogłaszany jest na podstawie projektu budżetu na rok 2018.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

2. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300),

- Ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

3. Wymagany jest wkład własny oferenta w wysokości nie mniej niż 2% całkowitych kosztów zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe własne lub z innych źródeł oraz wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy). Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł winny go odpowiednio udokumentować.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: 02.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Dopuszcza się przerwę w funkcjonowaniu każdej placówki wsparcia dziennego w okresie wakacyjnym przez 1 miesiąc.

2. Kadra zatrudniona w placówkach wsparcia dziennego musi posiadać kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Szczegółowe zadania oraz organizację działania placówek wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.

4. Pod opieką jednego wychowawcy nie może przebywać więcej niż 15 dzieci.

5. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny.

6. Pierwszeństwo do przebywania w placówce posiadają dzieci skierowane przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny oraz sąd.

7. Gmina zapewnia nieodpłatnie obiekty i pomieszczenia do realizacji zadania.

8. Gmina zapewnia ponoszenie niezbędnych kosztów utrzymania obiektów i pomieszczeń.

V. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dolice” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2017 r., do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 18 - I piętro) Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego oraz numeru telefonu do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty, w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach.

4. Do oferty należy dołączyć:

- wydruk aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

- statut organizacji.

VI. Termin i tryb rozpatrzenia ofert oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie - nie później niż do dnia 29 grudnia 2017 r., a wyniki konkursu opublikowane zostaną:

      1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) w Urzędzie Gminy Dolice w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Dolice.

2. Tryb rozpatrzenia ofert.

Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem Wójta na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Komisji Konkursowej w dniu zakończenia oceny złożonych ofert przedstawi Wójtowi Gminy protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Do oceny merytorycznej zostaną skierowane oferty, które spełnią następujące kryteria formalne:

a) oferta złożona została w języku polskim, na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300);

b) wszystkie pozycje formularza zostały prawidłowo wypełnione zgodnie z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu, należy wpisać np.: nie dotyczy).

c) oferta jest podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli

d) oferta została złożona przez podmiot uprawniony, który prowadzi działalność statutową zbieżną z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.

    W przypadku oferty, która nie będzie spełniała kryteriów formalnych a), b), c), Oferent zostanie poinformowany drogą telefoniczną oraz mailową o konieczności uzupełnienia braków w ciągu 5 dni roboczych od daty przekazania informacji. W przypadku nieuzupełnienia braków w tym  terminie lub w przypadku niespełnienia kryterium d) oferta zostanie odrzucona.

4. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:

Kryterium

Ocena w skali

zakres rzeczowy planowanych działań

0 - 30

ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania przyjętych w ofercie

0 - 30

ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta

0 - 30

wysokość środków własnych oraz wkładu pracy wolontariuszy przy realizacji zadania

0 - 10

Maksymalna ilość punktów

100

5. Minimalna ilość punktów, która kwalifikuje ofertę do udzielenia dotacji - 70 pkt.

Komisja w trakcie oceny merytorycznej ofert może prosić podmioty o dodatkowe informacje lub dokumenty.

6. O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

7. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Dolice zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i związanych z nimi kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

W  2017 roku oraz w 2016 roku zadania publiczne tego samego rodzaju nie były realizowane.

Ogłoszenie to dostępne jest:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dolice.pl

2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dolicach

3. na stronie www.dolice.pl

    Wójt Gminy Dolice zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Wzór oferty.pdf

Wyniki konkursu.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 07-12-2017 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 08-02-2018 12:45