Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III rokowania na zbycie 2 lokali mieszkalnych w Rzeplinie

Na podstawie przepisów art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./, rozdziału 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1490/

Wójt Gminy Dolice

ogłasza III rokowania na zbycie 2 lokali mieszkalnych w Rzeplinie.

    Lokale mieszkalne znajdują się w nowo wybudowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym /cztery kondygnacje/, położonym na działce Nr 206/28 o obszarze0,2857 ha w miejscowości Rzeplino, gminie Dolice. Mieszkania wykończone - do zasiedlenia.

Dla działki Nr 206/28 prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr SZ2T/00034355/0.

Wyodrębnione lokale mieszkalne nie posiadają założonych ksiąg wieczystych.

Z lokalami mieszkalnymi związany jest udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego Nr 27A i Nr 27B oraz w działce siedliskowej Nr 206/28 o obszarze 0,2857 ha.

Do każdego lokalu mieszkalnego przynależy piwnica.

Nieruchomość zabudowana Nr 206/28 posiada przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa.

Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.

Do ustalonych w rokowaniach kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Dotychczasowe przetargi ustne nieograniczone ogłoszone były na dzień 10.01.2017 r., 28.02.2017 r.. Przetargi nie doszły do skutku.

I rokowania zostały ogłoszone na dzień 07.04.2017 r. Nie wyłoniły nabywców.

II rokowania zostały ogłoszone na dzień 30.06.2017 r. Nie wyłoniły nabywców n/w lokali.

KLATKA B

1. lokal Nr 27B/6 położony na I piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 35,47 m² z udziałem  381/10000części, piwnica Nr 6B o powierzchni 8,58 m² - cena wywoławcza: 88.112,- zł.

2. lokal Nr 27B/9 położony na II piętrze: 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 35,58 m² z udziałem  358/10000części, piwnica Nr 9B o powierzchni 5,85 m² - cena wywoławcza: 86.943,- zł.

 

Rokowania odbędą się w dniu 22.09.2017 r. /piątek/ o godzinie 1000

w pokoju Nr 11 Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej Nr 16.

     Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w gotówce do dnia 18.09.2017 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztóww przypadku uchylenia się od zawarcia umowy i w tym dniu środki pieniężne muszą znajdować się na koncie Gminy Dolice.

    Zaliczkę należy wpłacić na konto: 78 9387 1026 2600 0358 2000 0030 Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział Dolice lub w kasie Urzędu Gminy Dolice w godz.8.00-11.00.

1.  Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 18.09.2017 r. do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dolicach przy ulicy Ogrodowej 16 /pokój Nr 18/ z opisem: „III Rokowania 2 lokale mieszkalne w Rzeplinie- nie otwierać przed 22.09.2017 r.”

2.  Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

    Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

    Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, które w wyznaczonym terminie złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, wpłacą zaliczkę oraz przedłożą Komisji w dniu rokowań: w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty zaliczki, w przypadku jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych aktualny odpis /ważny 3 miesiące/ z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający uzyskanie swobodnej zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, jeżeli przepisy prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy wymaga uzyskania takiej zgody od właściwego organu, pełnomocnictwo i dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot, oryginał wpłaty zaliczki.

W przypadku zaproponowania przez nabywcę płatności w ratach, stopa procentowa ustalonych rat jest obliczana jako dwukrotność stopy redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski. Maksymalny okres spłaty 10 lat.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego.

Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się w terminie 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania, od zawarcia umowy notarialnej.

O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań.

Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

Wzór zgłoszenia.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 16-08-2017 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 16-08-2017 14:06