herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Wymagane dokumenty

Urząd Gminy Dolice udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców gminy Dolice lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców w gminie Dolice. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. Do korzystania z nich są uprawnione m.in. organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, a także inne osoby, pod warunkiem wykazania swojego interesu prawnego lub faktycznego do otrzymania takich informacji.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Dolice możesz złożyć gdy:

 • jesteś osobą, która ma interes prawny - np. jesteś wierzycielem, który uzyskał tytuł wykonawczy i kolejnym etapem jest przekazanie sprawy do komornika sądowego, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne albo umieszczenie dłużnika w Krajowym Rejestrze Długów lub otrzymałeś z sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych pozwu np. wskazania adresu zameldowania lub nr PESEL osób uczestniczących w postępowaniu;
 • jesteś osobą, która ma interes faktyczny  tzn., chcesz uzyskać dane dotyczące innej osoby, ale nie możesz swojego żądania poprzeć żadnymi przepisami prawa. W tym przypadku, aby otrzymać takie informacje, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić na to pisemną zgodę, o udzielenie której wystąpimy po złożeniu przez Ciebie kompletnego wniosku.

Żeby uzyskać dane z rejestru mieszkańców gminy Dolice lub rejestru cudzoziemców pobierz wniosek następnie wydrukuj go i podpisz. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go w miejscu załatwienia sprawy (adres znajdziesz poniżej).

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, wezwanie przedsądowe wraz z potwierdzeniem braku odbioru, postanowienia i decyzje innych organów);
 • dokument, który potwierdza Twój interes faktyczny. Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, musisz przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych osoby. Pamiętaj, w tym przypadku informacje dotyczące osoby możesz uzyskać wyłącznie, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
 • dowód opłaty za udostępnienie danych;
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Ewidencji Ludności, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice, parter-pok. nr 5
 • prześlij pocztą;
 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie podpisu elektronicznego.

Opłaty

 • za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Dolice lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców w gminie Dolice - 31 zł; nr konta: 36 938710262600035820000010 . Tę opłatę możesz wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dolicach lub dokonać przelewu na wskazane powyżej konto. Możesz również zapłacić na poczcie lub w dowolnym banku;
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielnego przez Ciebie każdej wskazanej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną - 17 zł; nr konta:36 938710262600035820000010.  Tę opłatę możesz uiścić  gotówką - w kasie Urzędu Gminy Dolice

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 1388),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 836),
 • ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 922.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odmownej możesz się odwołać do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Wydziału Ewidencji Ludności, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Sinica 07-04-2017 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Sinica 07-04-2017 14:26