Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

    Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. 2014  poz. 1118) oraz Uchwały Nr XXXII/279/13 Rady Gminy w Dolicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dolice do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

 

     I Rodzaj zadania.

W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wsparte zostanie zadanie publiczne w dziedzinie:

1) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

     II Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych  zadań.

1. Kwota zaplanowana na realizację zadania stanowiącego przedmiot konkursu: 5.847 zł.          

     III Zasady przyznawania dotacji.

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1 rozdz. 1 ogłoszenia o konkursie, które są w trakcie ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, lub które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w których wymagany jest finansowy wkład własny oraz dopuszcza się wnoszenie wkładu własnego ze źródeł publicznych.

2. Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione po podpisaniu przez Oferenta umowy z grantodawcą zewnętrznym i dostarczeniu kopii umowy do Urzędu Gminy w Dolicach. W szczególnych przypadkach wystarczające będzie okazanie pisma informującego o przyznaniu pomocy.

3. W przypadku, gdy Oferent nie uzyska dotacji ze źródeł zewnętrznych deklarowanych w ofercie, nie zostanie z nim podpisana umowa na realizację zadania.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania ani z przyznaniem dofinansowania we wnioskowanej wysokości.

5. W przypadku przyznania kwoty mniejszej niż wnioskowana, Oferent dokonuje stosownie do przyznanej kwoty zmiany zakresu rzeczowego, harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę.

6. Na zadanie wyłonione w konkursie Oferent nie może ubiegać się o inne dodatkowe środki z budżetu Gminy Dolice.

7. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Dolice po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Przekazanie dofinansowania oraz warunki realizacji i rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy Gminą Dolice a organizacją pozarządową.

9. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert będą ogłoszone niezwłocznie na stronie www.dolice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dolicach.

     IV Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie będzie realizowane od dnia podpisania umowy, najpóźniej do dnia    31 grudnia 2014 r.

2. Oferent w ramach realizacji zadania będzie zobowiązany do zawarcia umowy, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3. Wykorzystanie przyznanej kwoty musi być zgodne z przeznaczeniem szczegółowo określonym w ofercie i umowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zadania powinny być realizowane w sposób oszczędny, terminowy i efektywny.

5. Oferent jest zobowiązany do:

a) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi na podstawie umowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy  z dnia 29.09 1994 r o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) w sposób umożliwiający identyfikację każdej z dokonanych operacji gospodarczych,

b) rozliczenia przyznanej dotacji wyłącznie na podstawie dowodów księgowych, które zgodnie z ustawą stanowią potwierdzenia operacji gospodarczej.

V. Finansowanie zadania.

1. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

2. Koszty kwalifikowane to niezbędne, zaplanowane w kosztorysie oraz rozsądne wydatki poniesione przez podmiot w trakcie realizacji zadania, zapisane w księgach zgodnie z zasadami księgowości i poparte dokumentami-umowami, rachunkami, fakturami itp.

3. Wydatki niekwalifikowane to m.in.:

a) koszty niezwiązane z realizacją zadania,

b) wydatki związane z realizacją zadania, poniesione przez oferenta w okresie nieobowiązywania umowy,

c) koszty pokrywane przez  inne podmioty dofinansowujące (zakaz tzw. podwójnego finansowania),

d) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,

e) wydatki nieuwzględnione w ofercie,

f)  odsetki od zadłużenia,

g) kary regulaminowe.

VI Termin składania ofert.

1. Kompletne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert - dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych” w sekretariacie Urzędu Gminy w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16 w terminie do dnia 20 listopada 2014 r. do godz. 15.30.

2. Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty do urzędu.       

VII Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upłynięcia terminu ich składania.

2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w zamkniętej kopercie. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć:

a) kopię aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru, ewidencji,

b) statut organizacji pozarządowej.

4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. W przypadku braków formalnych ofert możliwe jest ich uzupełnienie w ciągu 2 dni.

6. Oferty będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej:

1) Podczas oceny formalnej sprawdzane będą następujące elementy oferty:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy do oferty załączono wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 3,

- czy oferta została złożona na obowiązującym formularzu,

- czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

2) Podczas oceny merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

- możliwość realizacji zadania przez organizację (np. na podstawie dotychczasowego doświadczenia),

- przedstawioną w ofercie kalkulację kosztów zadania (np. czy koszty zaproponowane w budżecie nie są za wysokie, czy odpowiadają opisanym działaniom),

- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą je realizować,

- w przypadku wspierania realizacji zadania - planowany przez organizację wkład własny finansowy,

- proponowany przez organizację wkład pracy wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz wkład rzeczowy,

- dotychczasową współpracę z organizacją, w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania zrealizowanych poprzednio zadań.

VIII Informacja

W 2013 r. na dofinansowanie wkładów własnych  do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych przeznaczono środki w wysokości 0 zł.

 

Wzór oferty.doc

Wyniki konkursu.pdf

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Wołoszkiewicz 30-10-2014 22:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 17-12-2014 14:49