Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/311/14 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku.

                                                                                                                                    

                

UCHWAŁA NR XXXVI/311/14

RADY GMINY DOLICE

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami  Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318) oraz art.11a ust. 1-3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 856) Rada Gminy Dolice uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się „Programopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku”, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Dolice dotycząca budżetu Gminy.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            W związku z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2013 r., poz. 856) art. 11a, który zobowiązuje Radę Gminy do określania w drodze uchwały, corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1)                             zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2)                             opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3)                             odławianie bezdomnych zwierząt;

4)                             obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5)                             poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6)                             usypianie ślepych miotów;

7)                             wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8)                             zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Dolice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVI/311

Rady Gminy Dolice z dnia 29 kwietnia roku

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2014 roku.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów  oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach administracyjnych Gminy Dolice.

 

§ 2. Celem niniejszego Programu jest:

 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

§ 3. Wykonawcami programu są:

1. Wójt Dolic

2. Podmiot gospodarczy świadczący usługi polegające na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt do hotelu dla psów i kotów, Zbigniew Kończak, Sierakowo 1, 72-004 Tanowo

3. Organizacje pozarządowe, których statutowym celem jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt.

 

Rozdział II

Realizacja zadań

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

 

§ 4.Przez zwierzęta bezdomne należy rozumieć te zwierzęta, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały.

 

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierząt z terenu Gminy Dolice jest realizowane przez:

1) zgłoszenie bezdomnych zwierząt do odławiania

2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

3) podanie do publicznej wiadomości adresy i numery telefonów podmiotu wykonującego odławianie i transport bezdomnych zwierząt

 

§ 5. Gmina prowadzi dokarmianie kotów wolnożyjących w sytuacji gdy brak takiego dokarmiania będzie mógł spowodować poważne, negatywne skutki dla zwierząt.

 

§ 6. odławianie bezdomnych zwierząt

1. Odławianie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie otrzymania zgłoszeń. W pierwszej kolejności odłowieniu podlegają zwierzęta których nie można ustalić właściciela oraz zwierzęta agresywne.

2. Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone przez uprawniony podmiot „ANIMAL CONTROL” z siedzibą w Policach, ul. Piaskowa 86/6, przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, także nie zadaje im cierpienia.

3. Transport bezdomnych zwierząt odbywa się środkiem transportu przystosowanego do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.

 

§ 7. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt.

1. bezdomnie zwierzęta odłowione z terenu gminy Dolice podlegają obowiązkowej sterylizacji i kastracji wyłącznie przez lekarza weterynarii.

 

§ 8. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywa się poprzez:

1. schronisko do którego trafiają zwierzęta odłowione z terenu gminy Dolice,

2. aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez Gminę.

 

§ 9 . Usypianie ślepych miotów.

1. zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów wykonywane będą w gabinecie weterynaryjnym, Magdalena Lidwin-Kaźmierkiewicz, ul. Złotników 6, 73-110 Stargard Szczeciński
2. zwłoki zwierząt będzie odbierać podmiot posiadający odpowiednie uprawnienia,  firma ADIUVANS, ul. 26-Kwietnia 65/32, 71-126 Szczecin

 

3. W ramach posiadanych środków finansowych gmina może dofinansować usypianie ślepych miotów.

 

§ 10. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
w 2014 r. wskazuje się gospodarstwo prowadzone przez Państwo Irenę i Józefa Wójcik, zam. Dolice, ul. Kolejowa 17/3.

 

§ 11. Zapewnianie całodobowej opieki zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Gmina przez udzielenie jednorazowych zleceń odpowiednim służbom weterynaryjnym gabinet wet. Magdalena Lidwin-Kaźmierkiewicz, ul. Złotników 6, 73-110 Stargard Szczeciński
 

 

Rozdział III

Edukacja.

 

§ 12.Wójt Gminy w ramach Programuprowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Dolice (tj. jednostkami oświatowymi i stowarzyszeniami) oraz  organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych oraz prowadzi akcję zachęcającą właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.

 

Rozdział IV

Finansowanie.

 

§ 13.Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określa Uchwała Rady Gminy w Dolicach dotycząca budżetu gminy i wynosi na 15.000,00 zł.

      Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane będą zgodnie                  z bieżącymi potrzebami, na podstawie zawartych zleceń.       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Matkowska 07-05-2014 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2014 13:02