Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVI/310/14 RADY GMINY DOLICE z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/310/14

RADY GMINY DOLICE

z dnia 29 kwietnia  2014r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice

 

 

Na podstawie  art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     gminie- należy przez to rozumieć Gminę Dolice;

2)     harmonogramie -należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3)     punkcie selektywnego zbieraniaodpadów komunalnych- należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2 litera a-k oraz czysty gruz budowlany, o którym mowa w pkt 8;

4)     przedsiębiorcy odbierającym odpady komunalne -rozumie się przez topodmiot lub podmioty prowadzącedziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art.  6d ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)i z którym zarządzający podpisał umowę;

5)     ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.);

6)     zarządzającym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (dalej – zarządzający)-rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, wykonujący zadania Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 2a ustawy;

7)     osoba zatrudniona – rozumie się przez to zarówno właścicieli, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych, świadczące pracę w miejscu powstawania odpadów;

8)     czysty gruz budowlany –rozumie się przez toodpadowy materiał budowlany 
w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej (pustakówcegiełdachówekkafli i in.), pokruszonego betonu, tynku,  gipsu, cementu;

9)     odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez toodpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, między innymi: drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice,  duże elementy dekoracyjne wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach.

 

Rozdział II

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku oraz  należyty stan sanitarno-higieniczny  na terenie nieruchomości poprzez:

1)     wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2)     prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a)     papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b)     szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c)     metal, tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d)     odpady biodegradowalne w tym odpady zielone,

e)     zużyte opony,

f)       odpady wielkogabarytowe,

g)     przeterminowane leki i opakowania po lekach,

h)     chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

i)       zużyte baterie i akumulatory,

j)       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k)     wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

l)       odpady budowlane i rozbiórkowe;

3)     przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, o których mowa
w pkt 2 litera a-k,  przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4)     usuwania z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości śniegu, błota oraz lodu na całej jego długości i możliwie największej jego szerokości, lecz nie mniej niż 1,5 m; przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania; zakazuje się stosowania popiołu i żużlu oraz środków chemicznych działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

5)     dojścia i dojazdy do obiektów budowlanych, znajdujących się na terenie nieruchomości, winny być odśnieżane i odladzane w miarę potrzeby, jeżeli po nieruchomości poruszają się pojazdy lub osoby postronne poza właścicielem i stałą obsługą;

6)     śnieg, lód lub błoto należy odgarnąć w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

7)     usuwania na bieżąco sopli i nawisów z dachu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

 

§ 4.Poza myjniami i warsztatami samochodowymi:

1)     mycie pojazdów samochodowych zgodnie z niniejszym regulaminem oraz obowiązującymi przepisami może odbywać się jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z niniejszym regulaminem. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do gruntu;

2)     doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady gromadzone będą
w pojemnikach do tego przeznaczonych.

 

 

 

Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie  nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych  pojemników

 

§ 5 . Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach (kontenerach) wyłącznie do tego celu przeznaczonych oraz przeznaczonych do tego celu workach.

§ 6.Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1)     z nieruchomości zamieszkałych:

a)      do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności  120 l;

b)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a-d z nieruchomości z zabudową jednorodzinną i zagrodową - worki
o minimalnej pojemności 120 l;

c)      do selektywnegozbierania odpadów komunalnych z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności  240 l;

d)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d z nieruchomości z zabudową wielorodzinną – worki o minimalnej pojemności 120 l;

2)     z nieruchomości niezamieszkałych:

a)      do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności  120 l;

b)      do selektywnegozbierania odpadów komunalnych – worki o minimalnej pojemności  120 l lub pojemniki o minimalnej pojemności 120 l z zastrzeżeniem lit. c;

c)      do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d, worki o minimalnej pojemności 120 l;

d)      do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności  20 l;

3)     do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 pkt 2
lit.: a-c, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych mogą być używane punkty selektywnego gromadzenia odpadów składające się każdy z co najmniej 3 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 po nie mniej niż jednym na określoną  w § 3 pkt 2 lit. a-c grupę odpadów.

§ 7.Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników,  kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)     w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)      gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l;

b)      gospodarstwo czteroosobowe i większe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

2)     w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki,
w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych – 20 l na osobę; 

3)     w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a)      gospodarstwo jedno-,  dwuosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

b)      gospodarstwo trzy- , cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 240 l;

c)      gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej  dwa pojemniki
o minimalnej pojemności 240 l lub jeden pojemnik o pojemności 660 l;

4)     w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 30 l na osobę. 

§ 8.Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1)     dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych; dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności
120 l;

2)     dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 6 l na każdą osobę zatrudnioną, ucznia, dziecko jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

3)     dla lokali handlowych –  co najmniej 60 l na każdą osobę zatrudnioną, przy czym nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na lokal;

4)     dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na lokal; dotyczy to także miejsc
w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5)     dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik
o minimalnej pojemności 120 l na punkt;

6)     dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, zakładów karnych itp. – 12 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż  jeden pojemnik o pojemności 240 l;

7)     dla ogródków działkowych 3 l na każdą działkę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na rodzinny ogród działkowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014r. poz. 40);

8)     dla budynków rekreacji indywidualnej, domków letniskowych przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego – nie mniej niż  jeden pojemnik o pojemności 120 l na budynek rekreacji indywidualnej, domek letniskowy; 

9)     na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej,
w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności  20 l;

10)dla targowisk, hal targowych, giełd – 1 l na każdy m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż  jeden pojemnik o pojemności 240 l;

11)dla gabinetów lekarskich, weterynaryjnych i innych – 15 l na każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż  jeden pojemnik o pojemności 120 l;

12)dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik 660 l;

13)dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2 l na każde 10m² powierzchni całkowitej,  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

14)dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej – nie mniej niż  jeden pojemnik o pojemności 120 l.

§ 9. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w § 8 nie obejmują odpadów innych niż komunalne, wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, lub nieruchomości
w części niezamieszkałej.

§ 10. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 l.

§ 11.Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów 1 l na 1 osobę.

§ 12.Ustala się następującą kolorystykę pojemników do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:

1)     NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2)     ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)     ŻÓŁTY – tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

2.      Ustala się następującą kolorystykę worków do selektywnego zbierania  odpadów komunalnych:

1)     NIEBIESKI  – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2)     ZIELONY  – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3)     ŻÓŁTY – tworzywa  sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4)     BRĄZOWY – odpady zielone.

§ 13. W przypadku, gdy odpady wymienione w § 3 pkt 2, lit. a-d, są zbierane w sposób selektywny  powinny być gromadzone:

1)     w workach – na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczone w pojemnikach, z zastrzeżeniem, że
w dniu odbioru odpadów właściciel nieruchomości obowiązany jest do wyjęcia worków z pojemników i umieszczenia ich w miejscu widocznym przed posesją;

2)     w pojemnikach – na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych,
z zastrzeżeniem odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. d;

3)     w pojemnikach lub workach – na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

§ 14.Pojemniki, w których gromadzone są odpady, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1)     użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2)     miejsce usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymać w porządku i czystości, koszty przygotowania i utrzymania tych miejsc w porządku i czystości ponosi właściciel nieruchomości;

3)     właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690), pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich;

4)     właściciel nieruchomości zobowiązany jest gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru, pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawić w miejscu widocznym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

5)     właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

 

§ 15.Właścicieli nieruchomości w  pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może wyposażyć  zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,  na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry.

 

Rozdział IV

 

Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 16.Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie,  z zastrzeżeniem ust. 2-6.

1.      Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. od e-k regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej cztery razy w roku według ogłoszonego harmonogramu.

2.      Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej Związku Gmin Dolnej Odry w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli, na ich koszt.

3.      Czysty gruz budowlany pochodzący z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie (nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno – budowlanej) – można bezpłatnie oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4.      Odpady biodegradowalne za wyjątkiem odpadów zielonych zebrane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości.

5.      Odpady zielone są odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w miesiącu, według ogłoszonego harmonogramu. Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości.

§ 17. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 

§ 18. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

 

§ 19.Ustala się następujące zasady i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz doboru ich objętości: 

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez zbudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, przyjmując zużycie wody w gospodarstwach domowych według wskazań zalegalizowanego wodomierza lub, w przypadku jego braku należy przyjąć normy zużycia wody zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70). 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał umowę.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do udzielenia uprawnionemu przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2 informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o wywóz nieczystości w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów płacenia za takie usługi.

5. Termin przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 4 ustala się na okres dwóch lat.

6. Opróżnianie nieczystości ciekłych musi odbywać się w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełniania się urządzeń, z częstotliwością wynikającą z ilości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z ich instrukcji eksploatacji.

7. Na przedsiębiorcę, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu nakłada się obowiązek wywozu nieczystości płynnych do wyznaczonych w zezwoleniu punktów zlewnych, oczyszczalni ścieków.

 

§ 20.Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji; instrukcja taka powinna być przedłożona po oddaniu do eksploatacji danej instalacji oraz na żądanie organu gminy.

 

§ 21.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiorników, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi
i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 22. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania ich zawartości na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi.

 

Rozdział V

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

                                                                                                                                                                  

§ 23. 1. Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2.      Właściciele (opiekunowie) zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania przed samodzielnym opuszczaniem tych miejsc oraz zapewnić należyty dozór, szczególnie w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.

3.      Właściciele (opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki itp. oraz z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku.

4.      Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt:

1)      do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego (jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania);

2)      na tereny placówek zabaw i gier dla dzieci;

3)      na tereny plaż i kąpielisk.

§ 24. 1. Osoba wyprowadzająca psa w miejsce publiczne jest zobowiązana prowadzić go na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu – również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec,
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2.      Zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w warunkach nieprzystosowanych dla zwierząt oraz postępowania z nimi w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczenie, porzucanie itp.

3.      Osoby utrzymujące psy są zobowiązane:

1)   poddawać obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie psy, które ukończyły 3 miesiące życia (raz do roku);

2)   okazywać na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu.

4. Utrzymanie psa lub prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną wymaga   zezwolenia organu gminy zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      Psy bez wymaganego znaku identyfikacyjnego, pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VI

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 25. 1. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.); 

2) wszelkie uciążliwości hodowli dla środowiska i otoczenia, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

 

§ 26. 1) Dopuszcza się hodowlę ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików

 

2) Trzymanie ptactwa i królików dopuszczalne jest na nieruchomości z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji od strony drogi; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

 

3)Prowadzący hodowlę ptactwa(kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) lub królików zobowiązany jest zapewnić:

1.      Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem.

2.      Niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.

3.      Przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno–epidemiologicznych.

 

 

Rozdział VII

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji.

 

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości.

2.      W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia oraz podanie do publicznej wiadomości.

3.      Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

4.      W przypadku niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku deratyzacji organ gminy ma prawo do jej zastępczego przeprowadzenia i obciążenia zobowiązanego jej kosztami.

Rozdział VIII

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 

§ 28. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Dolice odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, lub w instalacjach do zastępczej obsługi regionu wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”,przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  uchwałą
-Nr XVI/218/12  z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 29.Uchyla się Uchwałę Nr XXIII Rady Gminy w Dolicach z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dolice

 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 31.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Matkowska 07-05-2014 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 07-05-2014 13:00