Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z dnia 06.12.2013 r.dotycząca wyników naboru - pobierz plik

Informacja dotycząca wyników naboru - pobierz plik

Ogłoszenie

Wójta Gminy Dolice

z dnia 12 listopada 2013  roku

O NABORZE  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy w Dolicach

            Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

I. Nazwa  i adres jednostki:

    Urząd Gminy

     73-115 Dolice ul.Ogrodowa 16

II. Stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. budownictwa

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

 

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne: 

      a) co najmniej 3-letni  staż pracy,

      b) obywatelstwo  polskie;

b)     wykształcenie wyższe budowlane lub inne techniczne

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

e)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

f)      uregulowany stosunek do służby wojskowej;

 

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

         a) ogólna wiedza dotycząca:

            - ustawy Prawo budowlane

            - ustawy Prawo zamówień publicznych

              - ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

        b) ogólna wiedza dotycząca procesu inwestycyjnego

       c) podstawowa wiedza dotycząca kosztorysowania  robót budowlanych.

 

         d)  doświadczenie w aplikowaniu i realizacji wniosków dotyczących  

             dofinansowania ze środków europejskich,

        e) obsługa komputera ( MS Office, Internet, poczta elektroniczna, obsługa

               oprogramowania biurowego)

f)      łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność, komunikatywność, systematyczność i odpowiedzialność;

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy

 

a)             współdziałanie  z właściwymi podmiotami w celu zapewnienia  funkcjonowania urządzeń lokalnej infrastruktury  technicznej -zaopatrzenie gminy w niezbędne dostawy energii, wody, oświetlenie ulic, kanalizację, łączność, gaz, komunikacja lokalna,

b)            prowadzenie spraw związanych z ewidencją, budową, modernizacją, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem siecią dróg  lokalnych i ulic,

c)            sporządzanie w uzgodnieniu ze skarbnikiem gminy projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia w przypadku zlecenia usług budowlanych podmiotom gospodarczym,

d)            zapewnienie nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji i remontów,

e)            planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji i remontów,

f)              przygotowywanie przetargów i umów na wykonywanie robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie zamówień publicznych,

g)            dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zasobu mieszkań komunalnych, planowanie i przeprowadzania ich remontów bieżących i okresowych,

h)            prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na inwestycje komunalne z funduszy Unii Europejskiej,

i)               prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem przetargów,

j)               sporządzanie projektów uchwał w celu realizacji zadań gminnych w zakresie prowadzonych spraw,

k)            wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, w tym związanych ze sporządzaniem sprawozdań,

 

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty niezbędne:

     a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie

b)     list motywacyjny

c)     życiorys

d)     oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

e)     oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy

f)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

g)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h)     oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz  o

       nietoczeniu się przeciwko kandydatowi  postępowania  karnego,

i)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

j)       Oświadczenie kandydata o uregulowanej służbie wojskowej.

 

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Gminy w Dolicach ul.Ogrodowa 16,  73-115 Dolice,                 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko                           inspektor    ds. budownictwa”

  do dnia  26.11.2013 roku  do godz.15.00    (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dolicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV            ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zmian.) oraz ustawą       z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2008 r.  Nr 223 poz.1458z późn.zmian. ).

Informacje dodatkowe.

1.      Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu i przedłożą wymagany komplet dokumentów.

2.      Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.      Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      Wójt Gminy

                                                          Grzegorz Brochocki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 12-11-2013 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 06-12-2013 11:46