Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

Dolice, dnia 16.05.2013 r.

 

ZAPROSZENIE

 

Gmina Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn:

wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice

 

 

  1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 

1.1              należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2              na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn:  wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice   

1.3              ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, netto i brutto,

1.4              ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5              ma obejmować całość zamówienia.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice wg poniższego wykazu

 

adres

Nr działki

Ilość w m 2

Masa

(kg)

 

Rodzaj prac

1

Dolice, ul. Kolejowa 29

1129

20

220

Pełny zakres

2

Dobropole Pyrzyckie 43/2

277

20

220

Odbiór

3

Ziemomyśl A 1a

26

59

649

Odbiór

4

Żalęcino 27/1

74/8

80

880

Pełny zakres

5

Dolice, ul. Kolejowa 5

805/1

200

2200

odbiór

6

Dolice, ul. Ogrodowa 36/11

690/51

40

440

Odbiór

7

Dobropole Pyrzyckie 22/2

174/2

60

660

Pełny zakres

8

Skrzany 7

34

260

2860

Pełny zakres

9

Dolice, ul. Ogrodowa 36/9

690/51

42

462

odbiór

10

Dobropole Pyrzyckie 43

277

35

385

odbiór

11

Ziemomyśl A 10

59/1

75

825

Odbiór

12

Dobropole Pyrzyckie 10

148/1

200

2200

Odbiór

13

Krępcewo 19 A

273/9

110

1210

odbiór

14

Sądów 60/5

153/18

40

440

Odbiór

15

Trzebień 3

29

48

528

Odbiór

16

Rzeplino 3 A

63

240

2640

Pełny zakres

17

Rzeplino 55

78

150

1650

Odbiór

18

Dolice, ul. Ogrodowa 36

690/51

30

330

odbiór

19

Pomietów 3

5

36

396

odbiór

20

Dolice, ul. Wiejska 33

1198

200

2200

Pełny zakres

21

Kolin 11

 

90

990

Pełny zakres

22

Dobropole Pyrzyckie 15

159/3

115,4

1269,4

odbiór

23

Boguszyce 2

107/2

500

5500

Pełny zakres

Suma – pełny zakres

1000

15950,00

 

Suma - odbiór

1200,40

13204,40

 

Pełny zakres – demontaż, odbiór i utylizacja

 

Podane wyżej ilości wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu - podana ilość jest szacunkowa, na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości.

Wyroby zawierające azbest, odebrane z poszczególnych nieruchomości mają być odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do miejsca ich unieszkodliwiania, tj. na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z należytą jakością i przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp oraz prawno - budowlanych.

Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy wykaz osób z adresami nieruchomości, na których Wykonawca będzie realizował usługę.

Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z harmonogram i w porozumieniu z właścicielami nieruchomości oraz Zamawiającym.

Wykonawca, realizując usługę zgodnie z harmonogramem, musi wziąć pod uwagę aktualne warunki pogodowe. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zdjęcie pokrycia, bądź zagrażających zalaniem budynku, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować harmonogram, jednak w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, których zmiana terminu realizacji usługi będzie dotyczyć (wymagana jest forma pisemna uzgodnień).

 

 

Usługi należy wykonać zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

2)      ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 39, poz. 251 z późn. zm.),

 

 

 

      3. Wymagany termin realizacji umowy: 31.10.2013 r.  

      4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie  

   się kierował kryterium:

   Cena –  100% - wiersz 3 tabeli formularza ofertowego

 

5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa  następujące dokumenty:

1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,

3)      oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

  1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień,
  2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
  3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4   wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

 

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

1.     Cenę należy podać zgodnie ze wzorem druku oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. W szczególności cenę jednostkową wyrażoną w zł/Mg odrębnie dla usługi z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem i odrębnie dla usługi transportu unieszkodliwiania azbestu oraz wartość usługi ustaloną w formie iloczynu wyżej określonej stawki i planowanej do unieszkodliwienia ilości azbestu (tj. stawka za demontaż, transport unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu + stawka za transport i unieszkodliwianie x planowana ilość azbestu).

2.      Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również podatków i opłat. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

Uwaga: Zamawiający dokona zapłaty jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów.

3.      Ceną oferty jest suma wymieniona w formularzu ofertowym przygotowanym zgodnie ze wzorem lub wypełniając druk stanowiącyzałącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki), w obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić ten upust. Jeżeli informacja o upuście będzie stanowiła osobny zapis, nie będzie on brany pod uwagę.

4.     Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

 

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w  Dolicach                        ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, pokój nr 25.

 

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn. wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dolice

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r. do godz. 10.10

w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w  Dolicach, ul. Ogrodowa 16,                   73-115 Dolice, pokój nr 25.

 

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:

Piotr Lewandowski  tel: 091 5640129

Edyta Miskis tel: 091 5640129

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

 

W załączeniu:

1.   Oferta cenowa

2.    Wzór umowy

3.    Wzór oświadczenia

4.    Protokół wykonania usługi

5.   Karta przekazania odpadu

6.   Karta odpadu

WZÓR UMOWY POPRAWIONY

WYJAŚNIENIA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 31-05-2013 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 05-06-2013 10:37