Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice

tel. (91) 5640 183;  5640 129

fax  (91) 5640 237 e-mail gops@dolice.pl

NIP 854 225 92 47

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Asystent rodziny

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki

o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu

pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi

zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje

co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a

także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie

jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku,  gdy taki obowiązek w stosunku

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

6) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, którego znajomość języka polskiego potwierdzona została stosownym dokumentem określonym przepisami o służbie cywilnej

 

Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać dużą wiedzę o rodzinie, dziecku

i problemach z wychowaniem, dorastaniem i pielęgnacją, a także na tematy dotyczące osób dorosłych: uzależnienia, konflikty, rozwody, bezrobocie i prawne aspekty wszystkich tych sytuacji. Dodatkowo powinien być asertywny, silny psychicznie, otwarty i łatwo nawiązywać kontakty

 

Zakres zadań:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,  psychologicznych, wychowawczych z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

8) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny na wniosek innych instytucji

13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny będzie pracować z maksymalnie dwudziestoma rodzinami w miejscu ich zamieszkania a także w siedzibie GOPS w zakresie prowadzenia dokumentacji.

 

Rodzaj umowy– umowa o pracę na czas określony, w systemie zadaniowym

Wymiar czasu pracy– pełny (1 etat)

 

Stanowisko pracy związane jest ze stałym przemieszczaniem się w obrębie Gminy Dolice.  Ośrodek nie zapewnia samochodu służbowego, dopuszcza się możliwość używania własnego pojazdu do celów służbowych (rozliczanie kosztów w formie ryczałtu).   

 

Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny

2)      Życiorys (CV)

3)      Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie uwierzytelnione podpisem kandydata)

4)      Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w punktach 2-6 wymagań.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Asystent rodziny nie jest stanowiskiem urzędniczym i nabór nie jest prowadzony na zasadach konkursu określonych w Ustawie z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 11 lub pocztą na adres ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice lub pocztą elektroniczną na adres gops@dolice.pl

w terminie do dnia 15 marca 2013 roku do godz. 12-tej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Ukleja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 01-03-2013 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 01-03-2013 11:39