herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Ogrodowa 16

73-115 Dolice

tel. (91) 5640 183;  5640 129

fax  (91) 5640 237 e-mail gops@dolice.pl

NIP 854 225 92 47

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Asystent rodziny

 

Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki

o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu

pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż

pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi

zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje

co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a

także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie

jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku,  gdy taki obowiązek w stosunku

do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych

6) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem, którego znajomość języka polskiego potwierdzona została stosownym dokumentem określonym przepisami o służbie cywilnej

 

Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać dużą wiedzę o rodzinie, dziecku

i problemach z wychowaniem, dorastaniem i pielęgnacją, a także na tematy dotyczące osób dorosłych: uzależnienia, konflikty, rozwody, bezrobocie i prawne aspekty wszystkich tych sytuacji. Dodatkowo powinien być asertywny, silny psychicznie, otwarty i łatwo nawiązywać kontakty

 

Zakres zadań:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,  psychologicznych, wychowawczych z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych

8) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny na wniosek innych instytucji

13) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

14) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny będzie pracować z maksymalnie dwudziestoma rodzinami w miejscu ich zamieszkania a także w siedzibie GOPS w zakresie prowadzenia dokumentacji.

 

Rodzaj umowy– umowa o pracę na czas określony, w systemie zadaniowym

Wymiar czasu pracy– pełny (1 etat)

 

Stanowisko pracy związane jest ze stałym przemieszczaniem się w obrębie Gminy Dolice.  Ośrodek nie zapewnia samochodu służbowego, dopuszcza się możliwość używania własnego pojazdu do celów służbowych (rozliczanie kosztów w formie ryczałtu).   

 

Wymagane dokumenty:

1)      List motywacyjny

2)      Życiorys (CV)

3)      Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie uwierzytelnione podpisem kandydata)

4)      Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w punktach 2-6 wymagań.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

 

Asystent rodziny nie jest stanowiskiem urzędniczym i nabór nie jest prowadzony na zasadach konkursu określonych w Ustawie z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 11 lub pocztą na adres ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice lub pocztą elektroniczną na adres gops@dolice.pl

w terminie do dnia 15 marca 2013 roku do godz. 12-tej.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dn. 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych”.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anita Ukleja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Guściora 01-03-2013 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 01-03-2013 11:39