herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Protokoł Nr XIII/12 z sesji Rady Gminy z dnia 02 lutego 2012 roku

P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/12

Sesji Rady Gminy Dolice odbytej w dniu

2 lutego  2012 roku o godz. 12.00w budynku Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach

- Początek obrad:

- godz.  12.00

Zakończenie obrad:

- godz. 15.30

            Przewodniczący Rady Gminy Dolice Piotr Matkowski o godz. 12.00 otworzył XIII sesję Rady Gminy Dolice i powitał :

- Wójta Gminy – Grzegorza Brochockiego

- Zastępcę Wójta – Czesława Kopackiego

- Panie i Panów radnych

-  Alicję  Kowbaj – Skarbnika Gminy

-  Panie i Panów sołtysów Gminy

- przybyłych na posiedzenie mieszkańców Dolic

           Ad. 1   Przewodniczący oświadczył,  iż zgodnie z listą obecności aktualnie w  posiedzeniu uczestniczy w chwili obecnej 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych,  stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Listy obecności radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy stanowią  załączniki Nr 1- 2 do niniejszego protokołu.

            Przewodniczący Rady przedstawił przedstawił zmiany w porządku obrad poddając pod głosowanie w następującej wersji:

 

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

- interpelacje i zapytania radnych

2. Rozpatrzenie wniosku radnych w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu glosowania odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dolicach

- powołanie komisji skrutacyjnej

-  głosowanie tajne

-  podjęcie uchwały

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie.

- stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

- podjęcie uchwały

4. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2012.

- stanowisko Komisji Rewizyjnej

- podjęcie uchwały.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy

finansowej Gminy Dolice na lata 2012-2023.

- opinia Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy

- podjęcie uchwały.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/108/11

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

       8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy  Rady Gminy w Dolicach  na rok 2012. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2012. 

12. Rozpatrzenie  skargi  w sprawie działalności Wójta Gminy Dolice

– podjęcie uchwały

13. Rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

14. Sprawy różne

- rozpatrzenie pism

15. Zakończenie obrad.

- Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy zmieniony porządek obrad XIII sesji.

- Protokół z XII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

- Wójt Gminy przedstawił Sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym:

I.W zakresie spraw organizacyjnych

  1. W omawianym okresie trwały pracę związane z dokumentacyjnym zakończeniem obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy, oraz przygotowywaniem materiałów do   kolejnej sesji.
  2. Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, wpłynęły dwie oferty, kandydatka jednej z ofert nie spełniała warunków w zakresie wymaganego stażu pracy. W wyniku konkursu do zatrudnienia została wybrana Pani Magdalena Rokosz.

II  . W zakresie inwestycji, remontów i spraw komunalnych

  1.  Ogłoszono przetarg na sprzedaż 5 działek pod zabudowę mieszkaniową w Dolicach przy ulicy Wiśniowej.

  2.  Ogłoszono przetarg na sprzedaż działki położonej w Dolicach przy ulicy Ogrodowej,  przeznaczonej pod budowę garażu.

  3.  Sprzedano osobie fizycznej zabudowaną działkę Nr 1385/4 położoną w Dolicach

       przy ulicy Kolejowej 35 /akt notarialny Rep. A. Nr 746/2012 z dnia 01.02.2012 r./.

  4.  Trwają prace mające na celu połączenie działek Nr 29 i Nr 30 w jedną działkę

       w obrębie Płoszkowo, celem dokonania sprzedaży mieszkania dla najemcy.

  5.  W trakcie są prace mające na celu wydzielenie działki w Żalęcinie na powiększenie boiska sportowego.

  6.  Przygotowano komplet dokumentacji celem zawarcia umowy zamiany ze Spółdzielczą  Agrofirmą Witkowo /dotyczy działek położonych w Morzycy/.

  7.  Zawarto porozumienie z osobą fizyczną na zamianę działek w Dolicach

       /dotyczy działek położonych przy remizie w Dolicach/.

  8.  Podpisano z osobą fizyczną porozumienie dotyczące zamiany lokali mieszkalnych w Dolicach.  

  9.  Zawarto 2 umowy najmu na lokale mieszkalne w Kolinie /była szkoła/.

10.  Wydano decyzję z urzędu o obowiązku usunięcia odpadów z miejsca

        nieprzystosowanego do ich składowania w miejscowości Krępcewo - żwirownia.

11.  Wydano decyzję dla Spółki ALTVATER Piła na świadczenie usług odbioru odpadów  komunalnych z terenu Gminy Dolice.

12 .Trwają  procedury rozliczenia inwestycji „ Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Moskorzyn” w  Urzędzie Marszałkowskim.

Również trwa procedura składania poprawek do wniosku o przyznanie pomocy na

 „ Wyposażenie  Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w miejscowości Dolice w system nagłaśniający i multimedialny”. Wartość wnioskowanej pomocy 25 000 zł.

13.Trwa procedura składania poprawek do wniosku o przyznanie pomocy na „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krępcewo, gmina Dolice”. Wartość wnioskowanej pomocy 17 329,92 zł.

14.W trakcie uzgodnień jest trzynaście  decyzji o warunkach zabudowy i dwie o ustaleniu celu publicznego.

III.     W zakresie wymiaru podatków i opłat lokalnych

  1. Wydano 10 zaświadczeń o dochodowości z gospodarstwa rolnego
  2. Wydano 5 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
  3. Wypisano 250 kwitariuszy przychodowych na wpłaty do kasy z tytułu podatków i opłat skarbowych
  4. Wystawiono 2557 decyzji podatkowych  na 2012 rok
  5. Przekazano na sołectwa wystawione decyzje podatkowe

 IV.     W zakresie profilaktyki zorganizowano i przeprowadzono:

1.Piłkarski Weekend: 3 turnieje piłkarskie zrealizowane w ramach współpracy Gminy Dolice, LGD oraz Gimnazjum Publicznego. Pierwszy dzień - Turniej Gimnazjalistów w ramach projektu "Pod rękę z Einsteinem", 2 dzień I Turniej Noworoczny Orlików Zdrowo Żyję - Profilaktyka Dolice 2012 oraz 3 dzień to turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Dolice. Patronat nad imprezą sprawował Dziennik Stargardzki - ukazał się materiał prasowy w dzienniku.
2.   Ferie z Profilaktyką 2012 - przeprowadzone zostały działania na terenie gminy w Świetlicach Wiejskich i tak w tym roku projekt zakładał włączenie się społeczności lokalnej w realizację zadań gdzie Świetlice podzieliły między siebie imprezy tematyczne takie jak: Zabawa Choinkowa (Kolin), Dzień Babci i Dziadka (Morzyca), Turnieje Sportowe (Pomietów). Ponadto wszystkie świetlice prowadziły zajęcia  sportowe, edukacyjne i rekreacyjne podczas ferii - Morzyca, Dolice, Moskorzyn, Pomietów, Kolin, Krępcewo (wolontariusze). Ponadto Gmina Dolice zapewniła autobusy na wyjazdy zorganizowane na basen i do kina dla poszczególnych szkół, sołectw, świetlic.
3. Rozpoczęto realizację projektu Kampania Lokalna "Profilaktyka oczami Mieszkańców - Profilaktyka Dolice 2012" w ramach, której zakupiono banery informacyjne dla Świetlic Wiejskich współrealizujących projekt.

Sprawozdanie z działalności  Wójta Gminy Dolice w okresie międzysesyjnym stanowizałącznik nr 3 do protokołu.

            Wójt Gminy udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawie kosztów poniesionych w związku z nagłośnioną sprawą prowadzonej inwestycji kanalizacyjnej na odcinku Rzeplino-Bralęcin w związku z przejściem przez stary nieczynny cmentarz w Rzeplinie.

Zdementował również pogłoski o rzekomych dużych kosztach poniesionych ze strony gminy w związku ze zleceniem wykonania ekspertyzy pracownikowi medycyny sądowej, Ogólny koszt Gminy to suma 1680 zł, a nie jak inne źródła donoszą, że rzekomo 60.000 zł wydatkowano z budżetu gminy w całej tej sprawie. Wójt wyraził zdziwienie, że takie nieprawdziwe informacje pojawiły się wśród społeczeństwa i są rozpowszechniane.

            Odniósł się również kolejny raz do wydatkowanych środków z budżetu Gminy na delegacje służbowe w związku ze swoją działalnością prowadzoną na rzecz Gminy.

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wyniósł brutto 1720,92 zł, netto 1412,01 zł. Delegacje za używanie pojazdu własnego do celów służbowych poza teren Gminy, to kwota 8.758,20 zł.

- interpelacje i zapytania radnych

Na zapytanie radnej Lidii Cieleckiej czy podane  kwoty delegacji dotyczą  roku 2011, Wójt wyjaśnił, że tak, wykazał koszty całego roku 2011.

Radny Serafin Łukasz zapytał czy ta kwota dotyczy wszystkich pracowników czy tylko kosztów wójta?.

W odpowiedzi został poinformowany, że to są koszty delegacji samochodem prywatnym Wójta. Na kolejną sesję jeśli radny wyrazi taką wolę przedstawi łączny koszt delegacji pracowników gminy.

            Radna Maria Spancerska zaapelowała o podjęcie działań ze strony urzędu w sprawie uporządkowania terenu przy tablicy informacyjnej, ponieważ sytuacja tego wymaga. W miejscu gdzie znajdował się  zlikwidowany obiekt handlowy tj. kiosk „Ruchu” przy ul. Wiejskiej dochodzi nawet do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Należy podjąć działania w tej sprawie.

            Wójt wyjaśnił, że teren, o którym mówi radna leży w pasie drogi powiatowej Starostwa Powiatowego i podejmie stosowne działania w tym zakresie.

Ad. 2.Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Łapyr odczytał treść wniosku z dnia 26.01.2012 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady o odwołanie radnej Marii Spancerskiej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach. Pod wnioskiem podpisało się pięciu radnych (wniosek radnych stanowi załącznik Nr 4) do protokołu.

W uzasadnieniu radni podali utratę zaufania wobec pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach.

            W dalszej kolejności przedstawiono radnym pisemne odniesienie Pani Marii Spancerskiej w sprawie złożonego przez grupę radnych wniosku o odwołanie Jej osoby z dotychczas pełnionej funkcji (załącznik nr 5).

            Na zapytanie skierowane do Pani Spancerskiej czy chciałaby jeszcze zabrać głos w tej kwestii, radna stwierdziła, że wszystko przedstawiła w pisemnym odniesieniu i nie ma już nic do dodania.

            Wobec powyższego Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w celu zapoznania się radnych z projektem uchwały w sprawie  regulaminu głosowania  odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach.

            Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady zapytał obecnych czy wnoszą uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu glosowania odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach ?. Wobec braku sprzeciwu przystąpiono do głosowania projektu uchwały.

Projekt uchwały dołącza się jako załącznik nr 6 posiedzenia.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XIII/109/12 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach.

Uchwała Nr XIII/109/12stanowi załącznik nr 7 posiedzenia.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej:

1. Radny Krzysztof Pawlak – wyraził zgodę

2. Radna Lidia Cielecka – wyraziła zgodę

3. Radny Henryk Węgielnik – wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęła skład osobowy Komisji Skrutacyjnej w liczbie 3 osób.

Przystąpiono do przeprowadzenia procedury głosowania tajnego.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Lidia Cielecka  poinformowała radnych, że głosowanie odbywa się poprzez wywołanie wg listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym „dyskretne” oddanie głosu.

            Komisja Skrutacyjna dokonała obliczenia głosu i sporządzenia protokołu z tajnego głosowania.

            Przewodnicząca Komisji odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania wniosku w sprawie odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach (załącznik nr 8):

- liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem wiceprzewodniczącej Rady wyniosła 11 głosów;

- liczba głosów ważnie oddanych przeciw odwołaniu wiceprzewodniczącej Rady wyniosła 3 głosy;

- oddano 1 głos wstrzymujący się.

Komisja stwierdziła, że radna Maria Spancerska została odwołana z pełnionej funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 9), a następnie poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XIII/110/12 w sprawie odwołania  radnej Pani Marii Spancerskiej z funkcji  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Dolicach.

Uchwała Nr XIII/110/12stanowi załącznik nr 10 posiedzenia.

            Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Łapyr podziękował Pani Marii Spancerskiej za cały rok pracy jako Wiceprzewodniczącej Rady, dziękując za zaangażowanie w prowadzeniu obrad.

            Zabierając głos radna Maria Spancerska również złożyła podziękowania za to, że mogła piastować ponad rok czasu funkcję wiceprzewodniczącej Rady, stwierdziła, iż ceni sobie prawa demokracji.

Ad. 3Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie.

            Jako wnioskodawca projektu uchwały głos zabrał Wójt Gminy Grzegorz Brochocki informując radnych, że podjęto już wstępne działania konsultacyjne w tym zakresie. Wystosowano pismo do Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Dolicach o wydanie opinii w przedmiocie aktu prawnego jakim jest projekt uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie z dniem 31 sierpnia 2012 roku.

Oznajmił również, że w najbliższym czasie odbędą się spotkania z rodzicami uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny w SP Żalęcino. Odbyły się także posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu gdzie szczegółowej analizie poddano zagadnienia związane ze stanem organizacji placówek oświatowych w zakresie funkcjonowania między innymi szkół podstawowych. Poinformował także, że intencją władz jest zatrzymanie klas najmłodszych tj. 0-III w obecnym budynku szkoły jako filii lub punktu szkolnego. Natomiast uczniowie klas IV-VI obowiązek szkolny realizować będą w Szkole Podstawowej w Dolicach. Pomieszczenia po zwolnionych klasach można będzie w przyszłości zagospodarować na prowadzenie działalności kulturalnej. Pod względem ekonomicznym wyjaśnił Wójt zmniejszą się znacznie koszty utrzymania budynku. Za rok 2010 udział środków własnych w finansowaniu SP Żalęcino wyniósł około 331 tys. zł. Prowadzenie małych szkół z mało liczebnymi oddziałami podnosi gwałtownie roczne koszty kształcenia przypadające na jednego ucznia.

Likwidacja szkoły i zapewnienie kontynuacji nauki przez uczniów w SP w Dolicach nie pogorszy warunków nauki, a zarazem pozwoli uniknąć konieczności angażowania tak znacznych środków własnych gminy w finansowanie oświaty w zakresie szkół podstawowych.

            Przewodniczący Rady udzielił głosu Zastępcy Wójta, który omówił szczegółowo procedury związane z zamiarem likwidacji przedmiotowej placówki w tym zmian obwodów szkolnych.

Przedstawił także charakterystykę szkół funkcjonujących na terenie gminy Dolice  w latach 1996 – 2005:

- w roku 1997 zlikwidowano Szkołę Podstawową w Kolinie;

- w roku 1999 zlikwidowano Szkołę Podstawową w Płoszkowie;

- w roku 2003 zlikwidowano Szkołę Podstawową w Strzebielewie, obecnie prowadzona jest przez stowarzyszenie;

- w roku 2003 zlikwidowano Gimnazjum w Rzeplinie.

            Zastępca stwierdził, że na przełomie ostatnich 10 lat w Polsce można było zaobserwować likwidacje placówek w większości wiejskich. Obecnie problem ten dotyczy także miast tych większych i mniejszych.

Od kliku lat notuje się na terenie gminy spadek liczby uczniów np. w roku 1999 w szkołach liczba uczniów wynosiła 1353. Za rok 2010 – 802 uczniów. Spadek o 40%.

Funkcjonujący system finansowania oświaty w formie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, gdzie głównym czynnikiem jej wysokości jest ilość uczniów w gminie, a pośrednio w poszczególnych szkołach dochodzi do sytuacji, w której po przeliczeniu kwoty subwencji naliczonej na prowadzone szkoły okazuje się, że subwencja zabezpiecza około 47% wydatków niezbędnych do funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Żalęcinie ( bez uwzględniania wydatków inwestycyjnych), a pozostałe 53% pokrywane jest z dochodów własnych gminy (za rok 2010 udział środków własnych w finansowaniu SP Żalęcino wyniósł około 331 tys. zł.). Prowadzenie małych szkół z mało liczebnymi oddziałami podnosi gwałtownie roczne koszty kształcenia przypadające na jednego ucznia i wynoszą one za rok 2010 od 7523,85 zł/ucznia w SP Dobropole (104 uczniów w szkole) do 14560,02 zł/ ucznia w SP Żalęcino (43 uczniów w szkole), tak znaczne różnice występują mimo wprowadzenia w SP Żalęcino od kilku już lat prowadzenia części zajęć w klasach łączonych.W roku 1996 szkoła liczyła 150 uczniów z 8 oddziałami. W roku 2010 liczba uczniów 43, obecnie – 43, 6 oddziałów plus oddział „0” - 10  uczniów w tym 4  sześcioletnich.

            Zastępca Wójta przypomniał radnym, że w informacji jaką otrzymali o stanie realizacji zadań oświatowych przedstawiono także wydatki w SP i Gimnazjum. Tabela 16, w której zawarto również średnie  roczne  koszty ogółem w przeliczeniu na jednego ucznia w poszczególnych szkołach (SP Żalęcino wydatki  626081 zł; liczba dzieci – 43; koszt w zł/dziecko  14560,02). Można zauważyć, że średni roczny koszt nauki 1 ucznia jest ściśle  uzależniony od ilości uczniów w szkole i ilości oddziałów. Tylko Gimnazjum uzyskuje większą subwencję ze względu na ilość uczniów w szkole.

            W otwartej dyskusji głos zabrała radna Maria Spancerska odnosząc się  do uzasadnieniu projektu uchwały, który zdaniem radnej nie zawiera takich informacji jak np. podjęcia rozmów z rodzicami uczniów placówki szkolnej oraz opinii związków zawodowych. Stwierdziła, że obowiązkiem organu prowadzącego jest prowadzić skuteczne rozmowy z rodzicami na 6 miesięcy przed likwidacją szkoły.

            Wyjaśnień udzielił Zastępca Wójta, który odniósł się do terminu „skuteczne”. Oznacza to, że gmina ma czas do końca lutego poinformować imiennie każdego z rodziców lub opiekuna dziecka likwidowanej placówki. Przepisy nie określają szczegółowo jak należy to zrobić, jednak z reguły wymaga się doręczenia każdemu z rodziców/opiekunów prawnych odpisu uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem. Art. 59 ustawy o systemie oświaty  dokładnie precyzuje jakie działania musi podjąć organ prowadzący szkołę w sytuacji zamiaru zlikwidowania szkoły publicznej. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz uzyskać opinie Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego w zakresie dotyczącym obowiązku konsultacji. Przyjęcie uchwały intencyjnej wyjaśnił - pozwoli na uruchomienie wszystkich procedur.

            Przewodniczący Rady wyraził pewne zaniepokojenie w sytuacji podjęcia uchwały gdzie należy mieć świadomość, że nie wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie w innej szkole. Należy zawsze brać  pod uwagę dobro dziecka ale  też i względy ekonomiczne. Nie jest winą samorządów – wyjaśnił, że Państwo  nie dotuje wystarczająco gmin na tyle by uniknąć  ewentualnych likwidacji szkół. Może należy się jeszcze zastanowić jakiej pomocy udzielać małym, często zadbanym szkołom, które ze względu na malejącą  liczbę dzieci nie mają możliwości dalszego funkcjonowania. Realizacja  obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dolicach na pewno zwiększy możliwości edukacyjne, dostępność do hali sportowej, rozwijania sportu. Sprawą istotną jest również wyjaśnił Przewodniczący Rady kwestia zorganizowania sprawnego dowozu i odwozu uczniów, co zapewne Wójt jak i Zastępca biorą pod uwagę. 

            Radny Henryk Węgielnik wyraził opinię, że jako radny kilku już kadencji niejednokrotnie uczestniczył w pracach przy likwidacji placówek oświatowych przede wszystkich ze względów ekonomicznych. Różne emocje towarzyszyły zarówno wśród radnych jak i społeczeństwa przy tak trudnych decyzjach, ale zasadniczo należałoby się zastanowić jakie przesłanki przemawiają za utrzymaniem szkoły w momencie malejącej z roku na rok liczbie dzieci, a zatem kogo mają kształcić nauczyciele jeśli nie będzie wystarczającej liczby dzieci ?. Pocieszające jest to, że władze mają pomysł na zagospodarowanie zwolnionych pomieszczeń.

            Wójt odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego stwierdził, że głos środowiska nauczycielskiego jest bardzo istotny. Szkoła w Żalęcinie posiada bardzo piękne tradycje, stąd  zamysł pozostawienia w tym budynku oddziałów kl. 0-III. Liczba dzieci spadła o 40%, subwencja  pokrywa 47% wydatków, natomiast 53%, to własne środki budżetu gminy.  Gmina dopłaca do obecnie funkcjonujących szkół podstawowych około 1.800.000 zł. Należy także i w tej sytuacji zastanowić się, że nie każda miejscowość posiada szkołę, a są i inne oczekiwania mieszkańców pozostałych sołectw np. wykonanie chodnika, budowa świetlicy czy innego ważnego zadania inwestycyjnego. W sytuacji przyjęcia uchwały intencyjnej, po wyprowadzeniu uczniów kl. IV-VI wolne pomieszczenia można wykorzystać na prowadzenie działalności kulturalnej. Wójt wyjaśnił również, że z jego obserwacji i rozmów prowadzonych z innymi wójtami, burmistrzami wynika, że większość gmin posiada tylko jedna szkolę w jednym budynku, skupiając gimnazjum i szkoły podstawowe, i takie gminy prowadząc w ten sposób placówki oświatowe praktycznie do nich  nie dopłacają.

            Kończąc swoją wypowiedź stwierdził, że likwidacja szkoły to trudna decyzja, tym bardziej muszą być zachowane wszelkie procedury z tym związane jak również zmiana obwodu szkolnego dla uczniów Żalęcina, Moskorzyna i Szemielina.

Radna Jolanta Klara wyraziła swoja opinię, że zlikwidowana wiele lat temu szkoła w Płoszkowie mogłaby dalej funkcjonować gdyby obowiązek szkolny mogły realizować dzieci  z innych miejscowości. Z takim myśleniem nie zgodził się Wójt i Zastępca Wójta. Zaapelował do radnych o zrozumienie sytuacji i zgodne z sumieniem głosowanie nad projektem przedmiotowej uchwały.

Na zapytanie radnej Marii Spancerskiej czy pozostają klasy 0-III i jak będą zagospodarowane wolne pomieszczenia zabierając głos radna Lidia Cielecka stwierdziła, że te kwestie były już omawiane i należy słuchać tego co referuje Wójt.

            Po dyskusji Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Ryszard Padniewski przedstawił stanowisko Komisji z dnia 19 stycznia 2012 roku w części dotyczącej reorganizacji sieci szkół podstawowych na terenie Gminy Dolice, a mianowicie proponuje się w zakresie likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie połączenie obwodu tej szkoły z obecnym obwodem SP Dolice z zachowaniem prowadzenia zajęć dla dzieci i uczniów z klas „0” do III w obecnym miejscu, a uczniów klas IV – VI w SP  w Dolicach.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 19.01.2012 r. stanowi załącznik nr 11.

            Radny Henryk Węgielnik  zawnioskował o wyłączenie Go w tym punkcie z głosowania.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 12), a następnie poddał pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XIII/111/12

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Żalęcinie.

Uchwała Nr XIII/111/12stanowi załącznik nr 13 posiedzenia.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-cio minutową przerwę w obradach.

 

Ad. 4Zmiany w budżecie na rok 2012 oraz ich korektę (załącznik nr 14 i 15) zreferowała Skarbnik Gminy Alicja Kowbaj informując jednocześnie, że  dokonano oceny prawidłowości i  celowości wprowadzenia zmian  do budżetu na rok 2012 według projektu uchwały Nr XIII/112/12  polegającej na wprowadzeniu zmian w dochodach budżetu Gminy przez:

1) zwiększenie dochodów  o kwotę: 6.598,70 zł  wynikających z:

- zwiększona dotacja od lidera prowadzącego program PO KL integracja społeczna prowadzona przez GOPS w Dolicach

2) Zwiększenie  środków na wydatki budżetu w kwocie: 6.598,70,00 zł wynikające z:

a) zmniejszenia środków na  wydatki zadań własnych w kwocie 15.003,00 zł 

polegające na :

- zmniejszenia środków na wydatki w drogach gminnych ,

- zmniejszenie środków na wydatki w domach i ośrodka kultury,

b) - zwiększenia w zadaniach własnych w kwocie 21.601,70 zł

polegające na:

- zwiększenie środków do 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych,

- zwiększenie środków na dotacje na wykonanie zadań w świetlicy w Pomietowie w tym zatrudnienie świetlicowej oraz doposażenie świetlicy,

Wprowadzono zmianę do zapisu w uchwale budżetowej dotyczącej ustalenia limitów w części na pokrycie planowanego deficytu na kwotę 3.700.000,00 zł

Wynik wprowadzonych zmian w kwocie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

W wyniku wprowadzenia zmian budżet Gminy wynosi po stronie:

        Dochody:    23.263.236,70 zł

        Wydatki:     28.003.491,70 zł

            Po udzielonym komentarzu Skarbnik Gminy głos zabrała Lidia Cielecka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej informując, że Komisja dokonując oceny wprowadzanych zmian w budżecie uważa je za zasadne i konieczne wnosząc o przyjęcie projektu uchwały w opracowanej wersji.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 01.02.2012 roku stanowi

załącznik nr 16.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami  „za” (radna Ewa Król opuściła salę obrad) podjęłaUchwalę Nr XIII/112/12

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012.

Uchwała Nr XIII/112/11 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 5 Ponownie głos zabrała Skarbnik omawiając projektu uchwały wraz z jego korektą (załącznik nr 18 i 19) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2012-2023 .

Zmiany dot. załącznika Nr 1 wprowadzającego zmiany w załączniku Nr 3 tj. wielkości zadań wieloletnich z wyłączeniem zadań przyjętych w ramach funduszy sołeckich do rozpoczęcia i wykonania w roku 2012, wprowadzono poprawne współczynniki zadłużenia wyliczonego według ustawy o finansach publicznych z roku 2009.

Ze względu na wyłączenie przedsięwzięć inwestycyjnych z roku 2012 zasadne będzie sporządzenie załącznika inwestycyjnego na rok 2012 r. 

            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że uznaje się  za zasadne i konieczne wprowadzenie przedstawionych zmian i proponuje przyjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Po wyjaśnieniach  Przewodniczący  Rady poddał projekt  uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwalę Nr XIII/98/12

 w sprawie zmiany  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata

2011-2023.

                              Uchwała Nr XIII/113/12 stanowi załącznik nr 20 protokołu.

Ad. 6Komentarza udzielił Wójt Gminy referując radnym zasadność wprowadzenia pod obrady projektu uchwały.

            Nadmienił między innymi, że w związku z budową placu zabaw w Morzycy, Spółdzielcza Agrofirma Witkowo wyraziła zgodę na dysponowanie w tym celu swoim gruntem, a pomiędzy stronami podjęte zostały ustalenia o zamianie  gruntów. Zlecono również rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie szacunków wnioskowanych w projekcie uchwały nieruchomości, a następnie zostanie zawarty akt notarialny.

Przewodniczący  Rady poddał projekt  uchwały pod głosowanie

(załącznik nr 21).

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwalę Nr XIII/114/12

 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

                              Uchwała Nr XIII/114/12 stanowi załącznik nr 22 protokołu.

Ad. 7 Przewodniczący Rady wyjaśnił, że  w dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XII/108/11 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            Z uwagi na błędny zapis § 17, którego treść brzmi „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, a winno być „Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadza się pod obrady uchylenie w całości wyżej wymienionej uchwały, a następny projekt będzie dotyczył uchwalenia  tej samej w treści uchwały już po dokonaniu niezbędnych zmian.

            Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 23) poddając pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwalę

Nr XIII/115/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/108/11

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

                              Uchwała Nr XIII/115/12 stanowi załącznik nr 24 protokołu.

 

      Ad. 8Przewodniczący Rady  po przedstawieniu kolejnego projektu uchwały

(załącznik Nr 25) w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddał Go pod głosowanie.

            Na zapytanie Radnej Marii Spancerskiej kto powołuje rady działalności pożytku publicznego ? – Wójt wyjaśnił, że organ wykonawczy może dokonać tej czynności w formie  zarządzenia.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwałę w treści jak wyżej.

Uchwała Nr XIII/116/12, stanowizałącznik Nr 26 do protokołu.

Ad. 9Przedmiotowa zmiana studium wyjaśnił Wójt realizowana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice, wyznacza obszary pod lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Kolin – Szemielino, wraz ze  strefami ich oddziaływania, w granicach których wprowadzono zakaz zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi.

Zmiana studium, przeprowadzona zgodnie z zapisami  ustawyo planowaniu                                          i zagospodarowaniu przestrzennym, ma na celu wprowadzenie lokalnych zasad                            zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając obecne uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe i infrastrukturalne oraz ustala obowiązek sporządzenia miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego terenu objętego tą zmianą.

 

Radna Lidia Cielecka wyraziła opinię, że przedmiotowy projekt uchwały w sytuacji kiedy dodatkowo są  podłączone i inne ważne materiały z tym związane, powinny być przesłane również w wersji elektronicznej, co dałoby możliwość szczegółowego przeanalizowania.

            Wójt stwierdził, że weźmie pod uwagę sugestię radnej. Zakup 15 nośników elektronicznych nie stanowi znacznego obciążenia dla budżetu gminy.

            Przewodniczący  Rady poddał projekt  uchwały pod głosowanie

(załącznik nr 27).

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwalę Nr XIII/117/12

 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dolice.

Uchwała Nr XIII/114/12 stanowi załącznik nr 22 protokołu.

Ad. 10Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i wystąpił do radnych z zapytaniem czy zgłaszają jakieś uwagi, ewentualnie inne propozycje.

            Wójt wystąpił z propozycją przełożenia punktu dotyczącego złożenia Sprawozdania z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice na II dekadę czerwca z uwagi na fakt, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej i p.poż i nowy pracownik nie będzie miał możliwości w tak krótkim czasie przygotować informacji z działalności tej jednostki.

            Radni 14 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Gminy w Dolicach  na rok 2012 w wersji przedstawionej jak w projekcie uchwały (załącznik nr 29). 

Uchwała Nr XIII/118/12 stanowi załącznik nr 30 protokołu.

Ad. 11Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2012.

            Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Lidii Cieleckiej, która przedstawiła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 zaznaczając, że nie jest to plan szczegółowy i w trakcie roku może nieznacznie ulec zmianie jeśli będzie konieczność wprowadzenia zmian.

            Przewodniczący  Rady poddał projekt  uchwały pod głosowanie

(załącznik nr 31).

Rada Gminy w głosowaniu jawnym  14 głosami „za” podjęłaUchwalę Nr XIII/114/12

 w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

                              Uchwała Nr XIII/119/12 stanowi załącznik nr 32 protokołu.

Ad. 12Wiceprzewodniczący Rady  Stanisław Łapyr odczytał treść skargi Pani Marii Spancerskiej  na działalność Wójta Gminy Dolice (załącznik nr 33) do protokołu.

Zabierając głos Przewodniczący Rady w odniesieniu do treści skargi wyraził opinię, że treść pisma w odniesieniu do Jego osoby, to  odczucia radnej i ich nie podziela.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Lidia Cielecka poinformowała, że

skargę  Przewodniczący Rady  przekazał Komisji Rewizyjnej celem wyrażenia opinii. Komisja zapoznała się z treścią skargi na swoim posiedzeniu w dniu 01 lutego 2012 roku i uznała, iż w sentencji skargi nie jest zachowana forma skargi tylko jej sugestia – wprowadzenie słowa „próbuje” znaczy, że Przewodniczący Rady prowadząc obrady na sesji panuje nad porządkiem obrad i dyskusją.

Protokół kontroli wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnejstanowi

załącznik nr 34.

Komisja Rewizyjna zapoznając się z uzasadnieniem skargi uważa jednak, że sprawdzenia wymaga tylko ingerencja pracowników Urzędu Gminy w sposób załatwienia sprawy interesanta. Pozostałe argumenty wniesione w skardze  nie są w opinii Komisji zasadne.

Poinformowała również, że zwróciła się do adwokat o opinię czy wniesione pismo posiada znamiona skargi ?. Po otrzymaniu ustnych wyjaśnień uznano, że jest to forma skargi, zatem Przewodnicząca zwróciła się do radnych z zapytaniem – czy rada upoważnia Komisję Rewizyjną do zbadania zarzutów wniesionych w skardze?.

            Rada Gminy w  głosowaniu jawnym 8 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i przy 3 głosach „wstrzymujących się” nie upoważniła Komisji Rewizyjnej  do szczegółowego „zbadania” wniesionej skargi.

            Radna Maria Spancerska  zwróciła się do radnych o sprawdzenie, bo jest to możliwe do udowodnienia czy pracownik Urzędu Gminy wykonał telefon w dniu  2 stycznia 2012 roku  z propozycją przybycia do urzędu i złożenie pisma w sprawie umorzenia czynszu ? (możliwość wglądu do billingów rozmów telefonicznych).

 Rada Gminy postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 35) uznając skargę za bezzasadną.

Za powyższym głosowało 11 radnych, przeciw 3 radnych, wstrzymało się 0.

Uchwała Nr XIII/120/12 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Dolice stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad. 13Rozpatrzenie  projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

            Komentarza udzielił Zastępca Wójta wyjaśniając, że Nadleśnictwo Choszczno złożyło pismo zawierające propozycję nieodpłatnego przejęcia pięciu lokali mieszkalnych, stanowiących obecnie własność Nadleśnictwa znajdujących się w budynku Nr 40 i Nr 42 przy ul. Ogrodowej w Dolicach (załącznik nr 37).

            Do pisma podłączono wniosek czterech obecnych najemców dotyczący chęci ich kupna po przejęciu przez Gminę Dolice (załącznik nr 38).

Aby można uruchomić procedury sprzedaży z zastosowaniem ulg niezbędna jest uchwała Rady Gminy.

            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały (załącznik nr 39) poddając pod głosowanie.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami „za” podjęła Uchwałę

Nr XIII/121/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Nr XIII/121/12 stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Ad. 14W sprawach różnych zapoznano radnych:

-  z informacją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard (załącznik nr 41).

- Odczytano pismo Pana F.R. zam. Trzebień w sprawie wykonania remontu drogi na odcinku Dolice-Trzebień (załącznik nr 42). Powyższa droga składa się z kilku działek i stanowi własność Skarbu Państwa w Zarządzie Dróg Powiatowych.

            Rada Gminy wyraziła opinię o przekazaniu pisma według kompetencji  Zarządowi Dróg Powiatowych.

- Mieszkańcy Boguszyc skierowali podanie o podjęcie działań mających na celu remont drogi dojazdowej do miejscowości Boguszyce (załącznik nr 43).

            Wyjaśnień na temat wniesionego pod obrady Rady Gminy podania udzielił Wójt informując radnych, że jedna z osób wnioskujących  prowadziła z nim rozmowy w tym zakresie. Gmina około trzy lata wstecz dokonała poprawy stanu technicznego  drogi obecnie funkcjonującej. Pewien odcinek drogi biegnie przez teren bardziej rozmokły, około 100 metrów tzw. grzęzawiska. Część mieszkańców dla trzech domów wnosi o naprawę  odcinka, który  prowadzi do ich nieruchomości.

            Wójt poinformował, że nie może wyrazić zgody na wydzielenie środków w budżecie na poprawę  wnioskowanego odcinka łączącego miejscowość Boguszyce z sołectwem Dobropole, bo takich środków w budżecie nie przewidziano. Natomiast po sezonie zimowym można podjąć prace w celu utwardzenia żużlem obecnie istniejącej drogi. Oczekuje się remontu drogi, która nie stanowi własności gminy.

            Rada Gminy jednogłośnie upoważniła Wójta do podjęcia dalszych działań.

- Odczytano Uchwałę Nr XX/93/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dolice w 2012 roku (załącznik nr 44).

- Podanie Pani M. B. zam. Kolin o jak najszybsze wykonanie remontu dachu na  budynku po byłej szkole podstawowej przekazać do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi Wójtowi Gminy (załącznik nr 45).

- Poinformowano radnych o Zaproszeniuna X Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Oraz I Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów.

            Radny Łukasz Serafin zaapelował  o podjęcie działań w celu utwardzenia  odcinka bocznej drogi prowadzącej w kierunku stacji PKP Ziemomyśl. Mimo otrzymania  pozytywnej odpowiedzi nie zrealizowano wniosku.

            Wójt zadeklarował, że teren w kierunku stacji zostanie wyrównany jeśli będzie odpowiednia ilość materiału drogowego typu żużel.

            Konieczność przyśpieszenia działań mających na celu remont drogi Strzebielewo-Przewłoki zgłosił radny Kazimierz Matkowski.

            Wójt wyjaśnił, że z informacji jakie uzyskał od Starostwa wynika, że realizacja tego wniosku będzie dużym wyzwaniem finansowym dla Zarządu Dróg Powiatowych i Gmina częściowo powinna współuczestniczyć finansowo w realizacji tej inwestycji zabezpieczając w budżecie  środki na to zadanie.

            Udzielenie głosu przedstawicielom jednostek pomocniczych - sołtysi.

            Sołtys wsi Morzyca Pan Bogdan Pietryszak zgłosił konieczność podsypania materiałem drogowym również drogi w kierunku stacji PKP.

            Zabierając głos Wójt Gminy przeprosił wszystkich obecnych radnych za nagłośnioną medialnie sytuację związaną z obiadem  po sesji 29 grudnia minionego roku. Wyjaśnił, że  całe to nieporozumienie wynikło przez podjęcie decyzji o pokryciu kosztów za obiad z budżetu gminy. Decyzję taka jako Wójt podjął w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy. Nadmienił również, że na obiad po grudniowej sesji zaproszono Posłankę Zofię Ławrynowicz z Panią Dyrektor Biura Poselskiego. 0bie Panie uczestniczyły w posiedzeniu rady jako goście zaproszeni. Łącznie rachunek wystawiono na kwotę 340 zł. Zdaniem Wójta nie jest to kwota, która w jakikolwiek sposób nadwyręża budżet Gminy.

            Przewodniczący Rady kontynuując wypowiedź Wójta stwierdził, że w poprzednich kadencjach bywało również tak, że obiad pokrywany był z budżetu gminy i nigdy z tego tytułu nie było jakichkolwiek nieporozumień czy różnic pomiędzy radnymi. Nadmienił także, że po raz pierwszy na sesji jak sobie przypomina, goszczono posłankę na Sejm RP i w dobrym tonie było zaprosić gości na poczęstunek. Wyjazdy np. na szkolenia radnych, to także  wyasygnowanie środków finansowych z budżetu Gminy i nikt z tego tytułu zwrotów nie robił, a to też pieniądze podatników – nas wszystkich - zakończył.

                        Przypomniał, że radna Maria Spancerska  dokonała jako jedyna zwrotu za obiad, po jednym z posiedzeń sugerując, że nie będzie jadła za pieniądze podatników.

            Radna Maria Spancerska wyjaśniła, że Przewodniczący Rady przed całą sytuacją związaną z kosztami spotkania po sesji też stał na stanowisku, że wszyscy radni pokryją koszty indywidualnie, nie z budżetu gminy. Zwrot za obiad, to Jej osobista decyzja, nie będzie jadła na koszt podatników, a Przewodniczący Rady zmienia fakty, bo ustalenia były zupełnie inne.

            Głos zabrała Pani sołtys sołectwa Krępcewo Elżbieta Literacka, która w imieniu wszystkich sołtysów stwierdziła, że od dłuższego czasu rozpatruje się na sesji sprawy, które nie powinny mieć tutaj miejsca. Sesje Rady powinny być ukierunkowane na rozpatrywanie ważnych spraw dla Gminy, dla sołectw. Zaapelowała do radnych o większą swobodę wypowiedzi dla sołtysów, bo to jednostki pomocnicze w pracy z Wójtem i sołtysi powinni mieć możliwość aktywnego uczestnictwa w sesjach za przyzwoleniem rady.

            Radny Ryszard Mikołajczyk podzielił wypowiedź Pani Literackiej dodając, że cała ta sytuacja związana z odwołaniem Pani Marii Spancerskiej z funkcji wiceprzewodniczącej rady, to wyłącznie zasługa Pani Spncerskiej, która swoim zachowaniem swoje prywatne często sprawy od dziewięciu lat załatwia na sesji, a powinna zupełnie w innym miejscu, a nie tu na forum rady. Ponad dwie godziny toczą się rozmowy, które praktycznie o niczym konkretnym nie świadczą dla gminy.  Sołtysi też mają prawo wypowiadania się i przedstawiania swoich problemów sołeckich, a dzieje się zupełnie inaczej.

Ad. 15  Wobec zrealizowania porządku obrad  XIII sesji Rady Gminy Dolice, Przewodniczący Rady „zamknął” obrady dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu.

Protokół  sporządziła – Inspektor Joanna Chrząstowska      Przewodniczył:Przewodniczący

                                                                                                   Rady  Gminy Piotr Matkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chrząstowska 24-02-2012 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chrząstowska 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Marzena Guściora 23-04-2012 11:39