herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/96/11 dotycząca wniosku rolników Gminy Dolice 2012-01-19 14:48
Uchwała Nr XII/97/11 zmiany budżetu Gminy Dolice na rok 2011 2012-01-19 14:49
Uchwała Nr XII/101/11 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dolice do udzielenia poręczeń i gwarancji dla Stowarzyszenia LGD Ziemia Pyrzycka w roku budżetowym 2012 2012-01-19 14:54
Uchwała Nr XII/102/11 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta w zakresie podjęcia negocjacji w celu ustalenia warunków umowy odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w miejscowości Morzyca 2012-01-19 14:57
Uchwała Nr XII/103/11 w sprawie przyjęcia protokołu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ( dot. delegacji) 2012-01-19 15:00
Uchwała Nr XII/104/11 dot. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skrzany 2012-01-19 15:02
Uchwała Nr XII/105/11 w sprawie udzielenia, w roku budżetowym 2011 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. M.B. Różańcowej w Rzeplinie dotacji na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej remontu elewacji wieży kościoła w Rzeplinie wraz z projektem stolarki okiennej i drzwiowej 2012-01-19 15:10
Uchwała Nr XII/106/11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2012-01-19 15:16
Uchwała Nr XII/107/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawe energii elektrycznej 2012-01-20 09:48
Uchwała Nr XII/108/11 w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji 2012-01-20 10:04