herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Obwieszczenie


 

Dolice, dnia 19.02.2008 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY DOLICE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALANIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 13.02.2008 r. przez Pana Marcina Tarnawskiego z Biura Projektów „ART-PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Partyzantów 5 , 73-110 Stargard Szczeciński działającego z upoważnienia i w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Stargard Szczeciński ul. Wyszyńskiego 24, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na „ budowie sieci elektroenergetycznej - linia kablowa NN 0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie działki nr ewid. 63 obręb Dolice, gmina Dolice”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.

W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy w Dolicach, przy ul. Ogrodowej 16, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16.

- na tablicy ogłoszeń sołectwa Dolice.

- na stronie internetowej UG pod adresem: ug.dolice.ibip.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 13-03-2008 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jowita Banasińska 19-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Jowita Banasińska 13-03-2008 11:51