Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja


Dolice, dnia 03.03.2011 r.

RGK-601.1.2.2011

DECYZJA Nr 1/11

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 4, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2010 r. złożonego przez „TOMIMPEX KRUSZYWA” Sp. z o.o., ul. Do Rajkowa 10, 71-004 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Krępcewo”.

Złoże „Krępcewo” administracyjnie położone jest na terenie działki nr 276 w obrębie ewidencyjnym Krępcewo, gmina Dolice, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie. Teren ten położony jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Powierzchnie całkowita złoża wynosi 4,9252 ha.

Według ewidencji gruntów powierzchnię działki zajmują tereny, opisane jako Tr -

„tereny różne”. Północną, przylegającą do lokalnej drogi gruntowej Krępcewo - Kolin,

część działki zajmuje wyrobisko po nielegalnym wydobyciu kopaliny, zaś na pozostałej

części występują rzadko rosnące samosiejki brzozy.

Otoczenie terenu złoża stanowią grunty rolne.

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

a) w zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

1. na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych zaprojektować, zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego,

2. sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz spełniać wymogi dopuszczającego go do użytku. Rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy musi zapewnić ochronę gruntu, wód powierzchniowych i  gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochronę przed emisją pyłów i gazów do powietrza oraz ochronę przed emisją hałasu do środowiska,

3. należy utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza,

4. przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materiały, magazynować w wydzielonych do tego celu miejscach w sposób bezpieczny dla środowiska.

5. wykluczać lokalizację bazy materiałowo-sprzętowej w miejscach o płytkim występowaniu wód gruntowych i na dobrze przepuszczalnych utworach,

6. w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, na terenie budowy przedmiotowego przedsięwzięcia, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostanie szkodliwych substancji do ziemi.

b) w zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami:

1. prowadzić gospodarkę odpadami w sposób umożliwiający zapobieganie i ograniczenie powstawania odpadów,

2. wytwórca odpadów powstających w fazie realizacji przedsięwzięcia, w zależności od

rodzaju i ilości wytworzonych odpadów, zobowiązany jest do przedłożenia właściwemu

organowi ochrony środowiska informacji o wytworzonych odpadach i sposobach

gospodarowania nimi lub uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

3. posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów w oparciu o dokumenty określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),

4. prowadzić magazynowanie odpadów na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł

prawny,

5. odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości

zagospodarować we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości należy je

selektywnie magazynować w sposób i w miejscach do tego przystosowanych i przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami,

6. w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami w fazie realizacji,

zanieczyszczony grunt zebrać do odpowiedniego pojemnika i przekazać do utylizacji

uprawnionym podmiotom,

7. odpady powstające w fazie eksploatacji należy selektywnie magazynować w miejscu ich

powstawania w odpowiednio do tego przystosowanych miejscach, pojemnikach i kontenerach,

8. wytworzone odpady przekazywać wyłącznie uprawnionym w tym zakresie firmom,

9. odpady niebezpieczne należy magazynować na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym

do tego celu miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, odpady te zabezpieczone będą przed działaniem czynników atmosferycznych,

10. mieszanie odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju lub odpadów niebezpiecznych z

odpadami innymi niż niebezpieczne jest niedozwolone,

c) w zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza i ograniczenia emisji hałasu do środowiska:

1. należy prowadzić prace wydobywcze tylko w porze dziennej, tj. między godz. 7.00, a godz. 17.00,

2. roboty budowlane związane z budową należy prowadzić w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasu emitowanego do środowiska powstałego na skutek pracy sprzętu mechanicznego,

3. minimalizować czas pracy silników na biegu na najwyższych obrotach,

4. uważnie ładować materiały sypkie na samochody,

5. przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie,

6. stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prowadzenia prac wydobywczych,

7. budowę należy prowadzić w sposób ograniczający uciążliwości dla osób przebywających na terenie sąsiadującym z przedmiotowym przedsięwzięciem,

8. w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza związanego z unoszeniem pyłów z powierzchni skarp kopalni i ze składowiska nadkładu w upalnych i wietrznych okresach, należy zraszanie wodą powierzchni składowisk oraz rekultywację powierzchni skarp kopalni, na których zakończono roboty górnicze,

9.czas pracy maszyn i urządzeń niemoce przekraczać 4 godz. dziennie,

10. częstotliwość kursów pojazdów z kruszywem może wynosić maksymalnie 6 kursów na dzień.

d) w zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu

inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji i

eksploatacji:

1. podczas prac wydobywczych nie zniszczyć roślinności znajdującej się poza terenem

objętym inwestycją,

2. podczas realizacji przedsięwzięcia nie naruszać powierzchni gruntów poza terenem wyznaczonym do prowadzenia prac.

3. należy prowadzić bieżącą konserwację nawierzchni drogi publicznej Kolin-Krępcewo w pobliżu kopalni

4. należy zabezpieczyć eksploatowane skarpy przed zasiedleniem przez ptaki w trakcie sezonu lęgowego,

5. jeżeli w trakcie realizacji lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zaobserwowane zostaną gniazda jaskółki brzegówki lub innych gatunków, to należy je objąć szczególną ochroną, przerwać prace wydobywcze w tym rejonie i dokonać zmiany w kierunku prowadzenia prac,

6. w celu zagwarantowania stateczności skarp należy przestrzegać, aby kąt nachylenia skarp roboczych i końcowych dla złoża nie przekraczał gwarantującego ich stabilności,

7. dopuszczalna wysokość ściany eksploatacyjnej zostanie określona w Projekcie Zagospodarowania Złoża, w przypadku gdy ocios przekroczy tę wartość w PZZ należy go zmniejszyć do odpowiedniej wysokości przy użyciu spycharki,

8. należy selektywnie usuwać i składować warstwę glebową i nadkład,

9. część nadkładu należy wykorzystać do celów rekultywacyjnych,

10. złoże humusu, który zostanie wykorzystany do rekultywacji, należy zabezpieczyć,

11. powstałe po zakończeniu eksploatacji złoża wyrobisko, należy zrekultywować poprzez utworzenie zbiornika wodnego i nasadzenia drzew i krzewów,

12. utworzenie zbiornika wodnego należy zrealizować w tej partii wyrobiska, gdzie poziom wód gruntowych występuje na głębokości 5,0 m - 12,2 m p.p.t,

13. brzegi oraz strefę przybrzeżną zbiornika wodnego przygotować poprzez zabiegi gospodarcze przyspieszające proces sukcesji roślin drzewiastych, wodnych lub wodno-lądowych,

14. w celu przyspieszenia sukcesji roślin drzewiastych należy obsadzić linię brzegową roślinnością drzewiastą przystosowaną do tego siedliska np. wierzbą białą, olszą czarną, jesionem wyniosłym,

15. w celu przyspieszenia sukcesi roślin wodno-błotnych w strefie pobrzeża należy wyprofilować dno zbiornika wzdłuż linii brzegowej w pasie o szerokości ok. 2-5 m o bardzo małym spadku dna tego zbiornika,

16. należy przewidzieć nasadzenie 1070 sztuk drzew, w wieku powyżej 5 lat, wysokości od 1,5 m do 2,5 m, o dobrze wykształconej koronie i pniu, bez oznak chorobowych i 810 krzewów,

17. należy zabezpieczyć nowe nasadzenia drzew poprzez palikowanie za pomocą trójnogów.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

a)

Obowiązujące rygory na terenie objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych.:

- Opiniowanie zakresu i warunków prowadzenia robót ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

- W przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji na terenie objętym ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych obowiązuje przeprowadzanie archeologicznych badań ratunkowych. Na realizację prac archeologicznych konieczne jest uzyskanie pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

b)

1. w opisie prowadzonych robot ziemnych i prac budowlanych należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie I postanowienia.

2. Przedsięwzięcie zaprojektować w sposób wykluczający przedostanie się jakichkolwiek

zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego,

3. ścieki należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego

4. należy zaprojektować utwardzony parking dla maszyn wydobywczych,

5. należy zaprojektować sieć piezometrów w celu stałego kontrolowania zmian lustra wody i stanu czystości wód podziemnych. Lokalizacja piezometrów będzie wynikać z dokumentacji hydrogeologicznej

6. należy wyznaczyć pasy ochronne stron działek sąsiednich o szerokości minimum 6,0 m,

7. teren kopalni należy ogrodzić w celu zabezpieczenia dostępu do wyrobiska zwierzyny leśnej. WW przypadku zastosowania siatki musi mieć ona małe, drobne oczka.

IV. Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu w poniższym zakresie

1. bieżąca kontrola stanu wyrobisk górniczych, zapobieganie powstawaniu osuwisk,

2. bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, a w przypadku awarii i wycieku paliwa lub oleju zabranie zanieczyszczonych mas ziemnych i transport do miejsca, gdzie nastąpi neutralizacja zanieczyszczeń.

3. jeżeli w trakcie realizacji lub eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zaobserwowane zostaną gniazda jaskółki brzegówki lub innych gatunków, to należy je objąć szczególną ochroną i dokonać zmiany w kierunku prowadzenia prac.

4. stały monitoring w zakresie poziomu zwierciadła wody podziemnej oraz stanu czystości tych wód.

5. stały monitoring wpływu przedsięwzięcia na stosunki wodne. W przypadku stwierdzenia zmian lustra wody należy przedsięwziąć wszelkie działania mające na celu przywrócenie stanu pierwotnego.

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii:

- nie dotyczy

VI. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- nie dotyczy

VII. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie dotyczy

VIII. Oddziaływanie na integralność i spójność oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.

- nie dotyczy

IX. Termin ważności decyzji.

- niniejsza decyzja ważna jest przez okres 4 lat licząc od dnia jej uprawomocnienia się.

X. Wnioskodawca zobowiązany jest do:

Uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Zakazuje się stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego.

Nie dopuszcza się zanieczyszczeń ziemi i powietrza substancjami w ilościach powodujących przekroczenie obowiązujących standardów.

UZASADNIENIE

Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko regulują przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

W dniu 03 sierpnia 2010 r. wpłynął wniosek „TOMIMPEX KRUSZYWA” Sp. z o.o., ul. Do Rajkowa 10, 71-004 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. eksploatacja kruszywa naturalnego „Krępcewo”

Do złożonego wniosku dołączono wszystkie dokumenty wymagane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym podano do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.dolice.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dolice (zgodnie z art. 46a ust. 4 pkt. 5 w/w ustawy) i w sołectwie Krępcewo od dnia 19.08.2010 r. do 13.09.2010 r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.

Zostało wysłane zawiadomienie RGK-702/5-1/10 z dnia 19.08.2010 r. informujące zainteresowane strony o wszczęciu postępowania.

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim pismem ZDP-TD-4219/368/10 z dnia 6 września 2010 r. złożył zastrzeżenia:

„ droga powiatowa numer 1777Z posiada nawierzchnię brukowcową której parametry techniczne nie pozwalają na odbywanie się nią transportu kruszywa pozyskiwanego z przedmiotowego złoża. Inwestor winien w związku z powyższym tak zorganizować produkcję aby transport urobku odbywał się z pominięciem przedmiotowej drogi powiatowej.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego raport może być wymagany, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227/, organ wystąpił pismem z dnia 19.08.2010 r. znak: RGK-702/5-3/10 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pismem z dnia19.08.2010 r. znak: RGK-702/5-2/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określenie jego zakresu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 6 października 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/88-1/10/dk stwierdził potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze powyższą opinię Wójt Gminy Dolice postanowieniem RGK-702/5-9/10

z dnia 10.10.2010 r. nałożył obowiązek konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W dniu 11 listopada 2010 r. został złożony w Urzędzie Gminy Dolice Raport Oddziaływania na Środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 17 luty 2011 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ/TŚ-4242.34.2011.ako i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim postanowieniem z dnia 29 listopada 2010 r. znak: PSSE-4833/10, NNZ-462-14/10 uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 22 luty 2011 r. podano do publicznej wiadomości, iż zostały zebrane dowody i materiały do wydania powyższej decyzji.

W trakcie prowadzonego postępowania zapewniono udział społeczeństwa w przedmiotowej sprawie zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w drodze obwieszczeń, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dolice i wywieszanych na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w sołectwie Krępcewo. Do chwili wydania decyzji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, uzgodnień organów ochrony środowiska tj. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dolice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. „TOMIMPEX KRUSZYWA” Sp. z o.o., ul. Do Rajkowa 10, 71-004 Szczecin

2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Czarnieckiego 34, 73-110 Stargard Szczeciński

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ul. Kuśnierska 14A, 70-536 Szczecin

2. Strony w postępowaniu

3. a/a.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 09-03-2011 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2011 09:07