herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 1/11 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Dolice na rok 2010

Zarządzenie Nr 2/11 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 3/11 w sprawie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą"

Zarządzenie Nr 4/11 w sprawie zmiany ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na obszarze Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 6/11 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzednicze w Urzedzie Gminy Dolice oraz na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych  UCHYLONE

Zarządzenie Nr 6a/11 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 7/11 w sprawie zmian do regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy w Dolicach UCHYLONE

Zarządzenie Nr 8/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dolicach

Zarządzenie Nr 10/11 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi wszystkich sołectw na terenie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 11/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Płoszkowo

Zarządzenie Nr 12/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Strzebielewo

Zarządzenie Nr 13/11 w sprawie stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora

Zarządzenie Nr 14/11 w sprawie zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników UG Dolice

Zarządzenie Nr 15/11 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przygotownia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

Zarządzenie Nr 15a/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 16/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 17/11 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 19/11 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 20/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Skrzany

Zarządzenie Nr 21/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 21a/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 22/11 w sprawie powołaniaq Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 23/11 w sprawie zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 24/11 w sprawie  zmiany zarządzenia w sprawie opłat za lokale użytkowe

Zarządzenie Nr 25/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w miejscowości Lipka

Zarządzenie Nr 26/11 w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych iwyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 27/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 27a/11 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Wójta do załatwiania w imieniu wójta spraw pracowniczych, wypłaty delegacji i zaliczek

Zarządzenie Nr 28/11 w sprawie przeprowadzenia okresowej likwidacji składników majątkowych w jednostkach budżetowych Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 29/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w GCISiP w Dolicach

Zarządzenie Nr 30/11 w sprawie powołania komisji w celu brakowaqnia i przekazania na makulaturę dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 31/11 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 32/11 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie  powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 33/11 w sprawie zmiany regulaminu korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 34/11 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 35/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzcji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 36/11 w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolicach

Zarządzenie Nr 37/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 37A/11 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 38/11 w sprawie powołania komisji odbiorowej na zadanie budowa sieci kanalizacyjnej

Zarządzenie Nr 39/11 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników

Zarządzenie Nr 40 /11 w sprawie  zmiany Zarządzenia w sprawie powołania komisji do przeprowadzania  przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dolice

Zarzadzenie Nr 42/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Strzebielewo

Zarządzenie Nr 43/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Dolice

Zarządzenie Nr 44/11 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia o udzielenie zamówień publicznych udzielanych przez Gminę Dolice

Zarządzenie Nr 45/11 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracyKomisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 46/11 w sprawie powołania komisji z odbycia służby przygotowawczej

Zarządzenie Nr 47/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym kierowniczym w Urzędzie Gminy w Dolicach

Zarządzenie Nr 48/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora SP w Dolicach

Zarządzenie Nr 49/11 w sprawie zasad udzielania pożyczek dla stowarzyszeń

Zarządzenie Nr 50/11 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach

Zarządzenie Nr 51/11 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dolice za okres pierwszego półrocza 2011r

Zarządzenie Nr 52/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice na 2011r

Zarządzenie Nr 53/11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w Szkole Podstawowej w Dolicach na dzień 31.08.2011r

Zarządzenie Nr 56/11 w sprawie powołania Komisji obwodowych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Zarządzenie Nr 56a/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa w miejscowości Ziemomyśl "A"

Zarządzenie  Nr 58/11 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w miejscowości Ziemomyśl A

Zarządzenie Nr 59/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 60/11 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Zarządzenie Nr 61/11 w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 62/11 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dolice UCHYLONE

Zarządzenie Nr 63/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 64/11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej z odbycia służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym kierowniczym w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach

Zarządzenie Nr 66/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 67/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 68A/11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 69/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 70/11 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Dolice

Zarządzenie Nr 70A/11 w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 22-07-2011 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Wołoszkiewicz 27-11-2017 10:08