Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Dolice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie


Ogłoszenie

Wójta Gminy Dolice

z dnia 03 lutego 2011 roku

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy w Dolicach

Wójt Gminy Dolice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dolice

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy

73-115 Dolice ul.Ogrodowa 16

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Sekretarz Gminy

1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne , a które dodatkowe.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach

wymienionych w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458), w tym co najmniej dwuletni staż

pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub

posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku

urzędniczym w jednostkach wymienionych w art.2 ww. ustawy oraz

co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym

w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

 1. jest obywatelem polskim;

 2. posiada wykształcenie wyższe ( preferowane administracyjne lub ekonomiczne)

 3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza Gminy;

 5. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie;

 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 8. posiada umiejętność zarządzania kadrami;

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:

a) znajomość podstawowych zasad funkcjonowania jednostek samorządu

terytorialnego;

b) ogólna wiedza z zakresu finansów i rachunkowości;

c) znajomość zasad ochrony danych osobowych;

d) znajomość przepisów dotyczących pracowników samorządowych

e) znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

f) obsługa komputera ( MS Office, Internet, poczta elektroniczna,);

 1. łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, samodzielność, komunikatywność, systematyczność i odpowiedzialność;

 2. doświadczenie związane z procedurami zamówień publicznych;

 3. mile widziane studia podyplomowe, certyfikaty

IV. Zadania wykonywane na stanowisku urzędniczym:

1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;

 2. opracowywanie projektów podziału zadań na stanowiska pracy,

 3. opracowywanie projektów zakresów czynności na stanowiska pracy,

 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

 5. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,

 6. nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał organów Gminy, realizacją podjętych uchwał oraz koordynacja obsługi organów Gminy,

 7. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,

 8. udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach jej organów,

 9. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

 1. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej stanowisk pracy w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach podporządkowanych Gminie w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych, przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności:

  1. przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,

  2. prowadzenie teczki organizacyjnej,

  3. przestrzeganie terminowości oraz poprawności i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków,

  4. przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

  5. terminowość i poprawność realizacji zadań wynikających dla danego stanowiska pracy,

  6. dyscyplina pracy,

  7. przestrzeganie obowiązków pracowniczych wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.

V. Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty niezbędne:

 1. list motywacyjny

 2. życiorys

 3. kserokopia dowodu osobistego,

 4. oryginały lub kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 5. oświadczenie o niekaralności.

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Sekretarza Gminy,

 7. oświadczenie kandydata że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Gminy w Dolicach ul.Ogrodowa 16,

73-115 Dolice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko „ Sekretarza Gminy Dolice
do dnia 14.02.2011roku do godz.15.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Dolicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz.1458 ).

Informacje dodatkowe.

  1. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu i przedłożą wymagany komplet dokumentów.

  2. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  3. Ogłoszenie o naborze może być w każdej chwili unieważnione bez podania przyczyny.

Wójt Gminy Dolice

Grzegorz Brochocki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 03-02-2011 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2011 13:36