herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Protokół z sesji


P R O T O K Ó Ł Nr I /06

z posiedzenia I - ej inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Dolice

odbytej w dniu 22 listopada 2006 roku w Urzędzie Gminy - sala nr 7.

Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym I sesję otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Dolice najstarszy wiekiem radny pan Eugeniusz Kostka

Ad. 1

Prowadzący obrady stwierdził, że 1-a sesja Rady Gminy Dolice V-ej kadencji zwołana

została na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Przewodniczący obrad powitał serdecznie przybyłych na sesję:

- radnych,

- Wójta Gminy - pana Wojciecha Szczepańskiego,

- Radnego Rady Powiatu - pana Grzegorza Brochockiego,

- sołtysów gminy.

Stwierdził, że na podstawie listy obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może obradować i podejmować uchwały.

Lista obecności radnych stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista sołtysów gminy stanowi Załącznik Nr 2 sesji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęła następujący porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami :

 1. Otwarcie posiedzenia - prezentacja radnych.

 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego - (Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej).

 3. Ślubowanie radnych.

 4. Wybór przewodniczącego rady gminy :

 1. zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego

 2. powołanie komisji skrutacyjnej

 3. głosowanie tajne

 4. stwierdzenie wyboru uchwałą.

 1. Wybór zastępców przewodniczącego rady :

 1. zgłaszanie kandydatów

 2. powołanie komisji skrutacyjnej

 3. głosowanie tajne

 4. stwierdzenie wyboru uchwałą.

6. Wybór komisji rewizyjnej.

 1. zgłaszanie kandydatów

 2. głosowanie jawne

 3. stwierdzenie wyboru uchwałą.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Janina Bossy wręczyła radnym Zaświadczenia o wyborze.

Ad. 3

Radni przed przystąpieniem do złożenia ślubowania dokonali wzajemnej prezentacji a następnie złożyli ślubowanie o treści :

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Przewodniczący obrad radny Eugeniusz Kostka odczytał kolejno nazwiska radnych

a każdy radny potwierdził słowem „ślubuję” przyjęcie ślubowania.

Ad. 4 Wybór przewodniczącego rady gminy :

 1. zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego

 2. powołanie komisji skrutacyjnej

 3. głosowanie tajne

 4. stwierdzenie wyboru uchwałą.

Po przedstawieniu zasad głosowania - wyboru tajnego Rada przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Henryk Węgielnik - na Przewodniczącego Rady Gminy zgłosił kandydaturę Pana

Ryszarda Mikołajczyka argumentując swoje zgłoszenie, tym iż Pan Mikołajczyk jest osobą profesjonalną, skuteczną pracował już jako Przewodniczący Rady minionej kadencji.

Radny Mikołajczyk wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji „zamknięto listę” kandydatów.

Zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 1. Radna Jolanta Janecka - wyraziła zgodę

 2. Radny Czesław Kopacki - wyraził zgodę.

 3. Radna Barbara Kieszkowska - wyraził zgodę.

Radni przystąpili do tajnego głosowania wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Barbara Kieszkowska przedstawiła protokół

z przeprowadzonego głosowania stwierdzając, że na Przewodniczącego Rady Gminy Dolice 15 głosami „za” wybrano radnego Ryszarda Mikołajczyka.

Rada Gminy 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr I/1/06 o wyborze Przewodniczącego Rady.

Podjętą uchwałę dołącza się do niniejszego protokołu jako

Załącznik Nr 3

Przewodniczący obrad Eugeniusz Kostka składając gratulacje Przewodniczącemu Rady przekazał dalsze prowadzenie obrad.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował bardzo serdecznie za okazane zaufanie i zapewnił, że będzie czynił starania aby jego praca oraz współpraca z całą radą przynosiła efekty dla wspólnoty gminnej.

Przejmując prowadzenie obrad przystąpiono do pkt 5 tj. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Na kandydatów zgłoszono :

 1. Radną Jolantę Janecką (wniosek radnego Stanisława Kołackiego) - wyraziła zgodę

na kandydowanie,

 1. Radnego Andrzeja Pytlarza (wniosek radnego Jarosława Sinicy) - wyraził zgodę

na kandydowanie,

3. Radnego Jarosława Sinicę (wniosek radnego Jacka Cimciocha) - nie wyraził zgody

na kandydowanie,

4. Radnego Grzegorza Rytwińskiego (wniosek radnego Eugeniusza Kostki) - wyraził zgodę

na kandydowanie,

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący obrad „zamknął” listę kandydatów.

Inspektor Joanna Chrząstowska - pracownik biura rady przedstawiła sposób wyboru wiceprzewodniczących rady (art.19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnego głosowania w składzie :

 1. Barbara Kieszkowska - wyraziła zgodę

 2. Czesław Kopacki - wyraził zgodę

 3. Joanna Szewczyk - wyraził zgodę

Rada przystąpiła do głosowania tajnego. Przed odczytaniem protokołu ogłoszono 10-cio minutową przerwę w obradach.

Przewodnicząca Komisji Barbara Kieszkowska przedstawiła protokół Komisji Skrutacyjnej stwierdzając, że na V - ce Przewodniczących w głosowaniu tajnym wybrani zostali :

 1. Jolanta Janecka - 14 głosów ”za”

 2. Andrzej Pytlarz - 12 głosów „za”

Rada 15 głosami „za' podjęła stwierdzającą Uchwałę Nr I/2/2002 o wyborze Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.

Podjętą uchwałę dołącza się do protokołu jako

Załącznik Nr 4

Ad 6. Wybór Komisji Rewizyjnej - stwierdzenie wyboru uchwałą.

Zgodnie z § 3 ust. 1 statutu gminy w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech radnych wybieranych w głosowaniu jawnym.

Zgłoszenie kandydatów.

 1. Stanisław Kołacki - wyraził zgodę (wniosek radnego Henryka Węgielnika)

 2. Henryk Węgielnik - wyraził zgodę (wniosek radnego Stanisława Kołackiego)

 3. Jarosław Sinica - wyraził zgodę (wniosek radnego Czesława Kopackiego)

„Zamknięcie listy”.

Głosowanie kandydatów do składu Komisji :

- Stanisław Kołacki - 14 głosami „za', przy 1 głosie „wstrzymującym się „

- Henryk Węgielnik - 14 głosami „za', przy 1 głosie „wstrzymującym się „

- Jarosław Sinica - 14 głosami „za', przy 1 głosie „wstrzymującym się „.

Komisja Rewizyjna wystąpiła o wybór :

- Jarosława Sinicę na przewodniczącego Komisji,

- Henryka Węgielnika - Zastępcę przewodniczącego,

- Stanisław Kołacki - członek

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. skład osobowy komisji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 15 głosami „za' podjęła uchwałę Nr I/3/06 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dolice.

Podjęta Uchwała Nr I/3/06 stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Sprawy różne.

Przewodniczący Rady wystąpił z propozycją rozważenia możliwości ujęcia w tym punkcie podjęcia uchwały dot. ustalenia diet dla radnych, oraz sołtysów za udział w posiedzeniach.

Rada Gminy 15 głosami „za' wniosek przyjęła.

Przewodniczący Rady poinformował, że w minionej kadencji dieta radnego wynosiła 150 zł., natomiast sołtysi otrzymywali dietę w wysokości 30% diety radnego tj. 45 zł.

Zgłaszanie propozycji diet dla radnych :

 1. Jarosław Sinica - pozostawić dietę tak jak w minionej kadencji tj. w wysokości 150 zł.

 2. Stanisław Kołacki - propozycja - 200 zł.

3. Henryk Węgielnik - propozycja -170 zł.

Głosowanie stawek :

 1. 200.00 zł - „za” - 7 głosów

 2. 150.00 zł - „za' - 5 głosów

 3. 170.00 zł - „za” - 2 głosy

Do realizacji przyjęto stawkę 200.00 zł.

- Propozycje stawek diet dla sołtysów gminy :

1. Jarosław Sinica - propozycja - 30% diety radnego tj. 60.00 zł,

2. Czesław Kopacki - propozycja - 40% diety radnego tj. 80.00 zł,

3. Stanisław Kołacki - propozycja - 50% diety radnego tj. 100.00 zł.

Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania ww. propozycji.

„Za” stawką 60,00 zł głosowało - 4 radnych,

„Za” stawką 80,00 zł głosowało -7 radnych,

„Za” stawką 100,00 zł głosowało - 3 radnych.

Do realizacji przyjęto 40% diety radnego tj. 80,00 zł.za udział w posiedzeniach rady i jednostek pomocniczych.

Wójt Gminy wystąpił z propozycją ustalenia również na obecnej sesji wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy - propozycja uzyskała akceptację radnych - jednogłośnie.

- propozycje ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady na czas rozpatrzenia ww. punktu obrad wyłączył się z prowadzenia sesji.

Przewodniczenie obradom przejął Zastępca Przewodniczącego Andrzej Pytlarz.

Radny Czesław Kopacki stwierdził, że ustalając wynagrodzenie dla Przewodniczącego należy zastanowić się nad jego procentowym wzrostem zastosowanym w przypadku diet radnych i sołtysów.

Radny Czesław Kopacki zawnioskował o procentowy wzrost diety w stosunku do inflacji za

4 minione lata tj. okres kadencji około 12-13%.

Radny Czesław Kopacki - propozycja 1200 zł

Radny Jacek Cimcioch - 1250 zł.

Zamknięcie listy.

Głosowanie propozycji ;

 1. „za” kwotą 1200 zł głosowało - 5 radnych,

 2. „za” kwotą 1250 zł. oddano głosów - 9.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się „ podjęła

uchwałę nr I/4/06 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych, sołtysów

i Przewodniczącego Rady Gminy.

Podjęta uchwała stanowi Załącznik nr 6 do protokołu.

- Pan Grzegorz Brochocki dokonał krótkiej autoprezentacji swojej osoby w związku z wyborem go na radnego Powiatu Stargard. Podziękował wszystkim tym wyborcom, którzy w dniu 12 listopada b.r. obdarzyli go zaufaniem oddając na niego swój głos. Zobowiązał się do aktywnego i skutecznego reprezentowania interesów gminy Dolice n forum powiatu.

Ad. 8 Zakończenie obrad.

Po wyczerpaniu „porządku obrad” Przewodniczący Rady „zamknął” obrady I sesji Rady Gminy Dolice.

Protokołowała : Joanna Chrząstowski Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Mikołajczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jowita Banasińska 06-03-2008 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 12:51