herb BIP - Urząd Gminy Dolice

www.dolice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXV/372/10 w sprawie wniosku mieszkańca Gminy Dolice 2010-11-16 14:55
Uchwała Nr XXXV/371/10 zmiany niektórych statutów sołectw 2010-11-16 14:53
Uchwała Nr XXXV/370/10 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowycm 2010 2010-11-16 14:52
Uchwała Nr XXXV/369/10 w sprawie uchwalenia pięcioletniego programu współpracy Gminy Dolice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze pożytku publicznego 2010-11-16 14:50
Uchwała Nr XXXV/368/10 w sprawie przyjęcia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dolice 2010-11-16 14:40
Uchwała Nr XXXV/367/10 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dolice 2010-11-16 14:38
Uchwała Nr XXXV/366/10 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-11-16 14:36
Uchwała Nr XXXV/365/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2011 2010-11-16 14:34
Uchwała Nr XXXV/364/10 w sprawie określenia wysokości opłaty z tytułu posaiadania psów 2010-11-16 14:33
Uchwała Nr XXXV/363/10 w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r. 2010-11-16 14:32
Uchwała Nr XXXV/362/10 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki 2010-11-16 14:30
Uchwała Nr XXXV/361/10 w sprawie zmiany budżetu gminy Dolice na rok 2010 r 2010-11-16 14:27